Mai 11, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Termini presentació sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 60, de 8 de maig de 2021.

Termini sol·licituds: 10 al 14 de maig de 2021.

Llegeix més...

Acta obertura sobres i resultats 1r exercici borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Acta obertura de sobres i resultats primer exercici de la borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motiv a dament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 28 d'abril de 2021.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
11
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
38
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
13