Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 28/04/2017, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

------------------
Acta de resolució d'al·legacions i llista definitiva de la borsa extraordinària de treball de policies locals


Enllaç a:
· Acta definitiva en pdf


----------------------------------
Acta provisional proposada per la Comissió de Valoració de la borsa extraordinària policia local.

Els interessats disposen de tres dies per presentar al·legacions: del 10 al 12 d’abril de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta valoració provisional en pdf

-------------------------------
Llistat persones admeses i excloses convocatòria de borsa extraordinària de treball de policies locals
Llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball de policies locals

Enllaç a:
· Llistat en pdf


-------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball de policies locals
Convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el procediment de selecció de concurs de mèrits.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 27 de febrer fins el dia 20 de març de 2017, ambdós inclosos.
Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: Plaça d'Espanya, 1 - Dalt Vila. SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:

1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.
3) Fotocòpia compulsada del diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de Policia Local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent i en plena validesa.
4) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
5) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.
El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que es compleixen els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
6) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
7) Relació i documents justificatius dels mèrits al·legats. La Comissió de Valoració no valorarà els mèrits que no s’acreditin juntament amb la instància de sol·licitud de participar en el procés selectiu
8) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d’examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l’exclusió definitiva de l’aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Model normalitzat de la sol·licitud