Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

ANUNCI

Exp. 9275/2014 d'Obertures i exp. 3493/2014 d'Urbanisme

LA TORRE DEL CANONIGO SL, amb CIF B-07938764, ha sol·licitat llicència d'obres per a REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA "CASA PUGET" AMB CANVI D'ÚS PER A HOTEL DE CIUTAT, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major d'HOTEL, a ubicar al C/ DE JOAN ROMÁN, núm. 1, amb aforament de 41 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ, amb núm. de visat 136236/0002 DE 22/10/14.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Enllaç a anunci en PDF