Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

BANCO DE SABADELL SA, amb CIF A08000143, ha sol·licitat llicència d'obres major per a condicionament d'un local, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major d'OFICINA BANCARIA a ubicar a l'Av. d'IGNASI WALLIS, núm. 24, locals 1, 2, 3 i 4, amb aforament de 129 persones segons consta en el projecte redactat per la tècnica Sra. MANUELA LÓPEZ VELASCO.
El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa:
EL REGIDOR DELEGAT
Juan Flores Jimenez
Regidor
Data Signatura: 28/10/2014

Enllaç a Document en PDF