Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Havent-se aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el dia 30 d'abril  de 2014, i en compliment del que preveuen els articles 15 i 17 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'acorda provisionalment l'aprovació de la modificació i ampliació de:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL LITORAL MUNICIPAL

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, el present acord provisional, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis  de Cr Canàries 35 trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 2 de maig de 2014
Sgt.: Juan Mayans Cruz
Delegat de l'Àrea
Econòmica i Admó. Municipal