Inici Regidories
Regidories
1r Tinent d'alcalde - Regidor d’Hisenda i Administració Municipal
x

Alfonso MolinaSr. Ildefonso Molina Jiménez

Dades de contacte:
Adreça: Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 303 561
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les següents matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Economia i Hisenda ( intervenció, tresoreria, recaptació i gestió tributària i cadastral), pressupostos i comptabilitat, Secretaria General i serveis jurídics, contractació, potestat sancionadora, responsabilitat patrimonial, sistemes d’informació, servei d’atenció a la ciutadania, padró i estadística i desenvolupament local, així com qualsevol altre relacionada amb les anteriors, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
- Pressupostos i comptabilitat.
- Gestió tributària i cadastre.
- Intervenció, Tresoreria i Recaptació.
Les atribucions previstes en el punt primer de la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Incoació i resolució de procediments de responsabilitat patrimonial.
- Incoació i resolució de procediments sancionadors a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.
- Adopció de mesures cautelars a adoptar a fi d’assegurar l’eficàcia de les resolucions que puguin recaure en expedients sancionadors, a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació parcial de 32 hores setmanals amb una retribució bruta anual de 42.902,46.- Euros,que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidor del barri de s'Eixample.

Biografia

Alfonso Molina Jiménez va néixer a Úbeda (Jaén) el 1966. Graduat en Màrqueting i Investigació de Mercats per la Universitat Oberta de Catalunya i Premi extraordinari de fi de grau i premi AEDEMO al millor expedient acadèmic d'Espanya, és a més a més, tècnic intermedi de Prevenció de riscs laborals i auditor de Sistemes de gestió de qualitat. Durant més de quinze anys ha estat docent de cursos de formació per a l’ocupació en àrees relacionades amb la gestió d’empreses i la informàtica, i durant més de deu consultor en projectes de desenvolupament local. Va ser administrador gerent d’empreses de formació i director tècnic d’una consultoria d’empreses.

La seva participació activa en política va començar el 2011 quan va ser elegit regidor. Actualment és secretari d’acció electoral, idees i programes, i portaveu de la FSE-PSOE.

Enllaç a:
Declaració de Béns i Activitats

 
2n Tinent d'alcalde - Regidor de Benestar Social i Habitatge
x

Joan RibasSr. Juan Ribas Ferrer

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb l’àrea de benestar social i habitatge inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers relacionats amb les matèries delegades, i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 45.160,48, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidor dels barris de Sa Capelleta, Ses Canyes i S'hort del Bisbe.

Biografia

Joan Ribas Ferrer va néixer a Eivissa el 1963. Professional de la música des de la seva joventut, ha treballat com a discjòquei per a totes les grans discoteques de l’illa d’Eivissa i, especialment, per a Pachá Ibiza.

Des de fa anys col·labora en diverses causes socials, com la creació del grup d’Amnistia Internacional a Eivissa el 1995. També va participar en la fundació d'EQUO Eivissa, PUC Eivissa, la PAH Eivissa i Guanyem Eivissa, la qual actualment presideix, i va ser membre d'Eivissa pel Canvi.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats

 
3ra Tinent d'alcalde - Regidora de Territori i Vies Públiques
x

Elena LópezSra. Elena López Boned

Dades de contacte:
Adreça: Plaça d’Espanya, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 397 500
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Delegada la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria d’urbanisme i activitats, enllumenat públic, gestió i execució de projectes d’obres municipals i conservació, manteniment i reparació de l’espai urbà i d’edificis i instal·lacions municipals, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
- Atorgament de llicències urbanístiques.
- Atorgament de llicències de llicències d’ocupació de vía pública vinculades a obres i güals
- Procediments relacionats amb activitats permanents i les seves modificacions, activitats itinerants i activitats no permanents, previstos a la Llei 7/2013 de 26 de novembre i atorgament de llicències per a la instal·lació d’aparells musicals.
- Incoació i resolució de procediments de disciplina urbanística.
- Incoació de procediments de ruïna.
- Adopció de mesures cautelars en relació a expedients de disciplina urbanística i de ruïna, i confirmació, modificació o aixecament de mesures provisionalíssimes i adopció de mesures cautelars de suspensió d’activitats, previstes a la Llei 7/2013 de 26 de novembre.
-Incoació de procediments sancionadors derivats d’infraccions urbanístiques i resolució dels mateixos sempre que la quantia de la sanció no superi els 6000 euros.
- Ordres d’execució.
- Expedició de certificats d’antiguitat i cèdules urbanístiques.
-Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de la concessió d’enllumenat públic.
- Procediments relacionats amb les obres municipals promogudes per l’Ajuntament, empreses o entitats associades, pel Consorci Patrimoni de la Humanitat, patronats municipals i concessionaris.
La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.
Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 45.160,48, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidora dels barris d'Es Pratet i Passeig Marítim.

Biografia

Elena López Bonet va néixer a Eivissa el 1977. Llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de les Illes Balears el 2002, va dedicar la seva investigació final de carrera a “L’educació durant la II República al municipi d’Eivissa”. Des de llavors la seva carrera professional ha anat lligada a la formació d’adults, treballant com a coordinadora de formació i cap d’administració en un centre de formació d’adults i com a professora de l’EBAP en les promocions 2010 i 2014 de policies locals.

La seva participació política va començar l’any 2013 quan es va afiliar al PSOE i va entrar a la seva executiva local.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats

 
Regidora de Participació Ciutadana, Igualtat, Barris i Transparència
x

María del Carmen BonedSra. María del Carmen Boned Verdera

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de participació ciutadana, registre municipal d'associacions i polítiques d'igualtat, inclosa la representació de l'Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L'anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers relacionats amb les matèries delegades, i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 40.552,67.- Euros,que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidora dels barris de Ca n'Escandell, Can Misses, Cas Mut i Puig des Molins.

Biografia

Carmen Boned Verdera va néixer a Eivissa el 1974. Tècnica de Tràfic i Operacions per l’Escola Superior de Turisme de Mallorca, ha desenvolupat la seva carrera professional des de 1995 fins a l'actualitat a Air Europa com a coordinadora de pista, passatge i supervisió i gestió de l'oficina de ventes a l’aeroport d’Eivissa.

Afiliada al PSOE des de fa més de deu anys, és membre de l'executiva de Vila des de 2008 i regidora de l’Ajuntament d’Eivissa des de 2011.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats

 
Regidora de Turisme i Comerç
x

Gloria CorralSra. Gloria Corral Joven

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de turisme i comerç, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
- Permisos i autoritzacions relacionades amb els usos, ocupació i activitats lúdiques a realitzar a la via pública.
- Procediments en matèria de venda ambulant i mercats ocasionals i periòdics.
- Atorgament de llicències de publicitat.
- Mercats municipals.
La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva a partir del dia 17 de juliol de 2015, amb una retribució bruta anual de 40.552,67 .- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidora del barri de Cas Serres.

Biografia

Gloria Corral Joven va néixer a Madrid l’any 1955, on va estudiar el batxillerat laboral tècnic, especialitat turisme. La seva carrera professional s’ha desenvolupat en aquest sector i per això ha anat ampliant els seus coneixements en llengües (parla anglès, francès i alemany) i informàtica. Des de 1977 ha fet feina com a administrativa a les oficines eivissenques d’empreses com Viajes Isla Blanca, Viajes Cosmelli o TUI.

La seva participació en política comença a partir de la seva col·laboració amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). És afiliada a Guanyem Eivissa.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats

 
Regidor d’Esports, Joventut i Festes
x

Agustín PereaSr. Agustín Perea Montiel

Dades de contacte:
Adreça: Carrer de Campanitx, 26 - Eivissa 07800
Tel: 971313564
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Delegat el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria d’esports, festes i joventut, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació parcial de 32 hores amb una retribució bruta anual de 37.308,45.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidor dels barris de Ses Figueretes i Es Viver.

Biografia

Agustín Perea Montiel va néixer a Eivissa el 1980. Tècnic en activitats físicoesportives al medi natural, director de temps lliure i entrenador personal, ha desenvolupat la seva carrera professional al món de l’esport i el jovent. Durant deu anys va ser coordinador de diversos esdeveniments de l’Ajuntament d’Eivissa i el Patronat d’Esports, feina que va compatibilitzar amb la direcció de les escoles d’estiu fins a l’any 2013 i amb les tasques de 2n entrenador de la selecció balear de futbol sala del 2005 al 2007.

Actualment compagina la seva regidoria amb la direcció i gerència d’un gimnàs de crossfit.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats

 
Regidora d’Educació i Normalització Lingüística
x

Mariví MengualSra. Vicenta Mengual Llull

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Delegat el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria d’educació, formació, treball i normalització lingüística, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació parcial de 21 hores setmanals, amb una retribució bruta anual de 23.520,55 .- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidora dels barris de La Marina i Vara de Rey.

Biografia

Mariví Mengual Lull va néixer a Sanet i el Negrals (Alacant) el 1964. Llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de València, ha exercit com a mestra a Mallorca, Menorca i des de 1991 a diferents escoles d’Eivissa. A més a més, ha estat permanent sindical de l’STEI durant vuit cursos escolars i orientadora al cos de secundària des de 2005. Actualment cursa un màster en Desenvolupament personal i lideratge a la Universitat de Barcelona.

Afiliada a Entesa d’Eivissa des de 2007 i membre de Guanyem Eivissa, les seves inquietuds polítiques van molt lligades a l'educació, la igualtat i els drets de les dones. Va ser regidora de Polítiques d’Igualtat, Normalització Lingüística i Salut Pública durant la legislatura 2007-2011.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats

 
Regidor de Mobilitat i Cementiris
x

Juan José HinojoSr. Juan José Hinojo Domene

Dades de contacte:
Adreça: c. de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800
Tel: 971 199 635
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Delegat el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de mobilitat, transport urbà, estacionament regulat de vehicles a la via pública i cementiris, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació parcial de 21 hores setmanals, amb una retribució bruta anual de 23.520,55.- Euros,que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidor dels barris de Sa Colomina i Sa Blanca Dona.

Biografia

Juan José Hinojo Domene va néixer a Eivissa el 1992. Graduat en Història per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Formació al professorat per la UDIMA, durant els seus anys d’estudiant universitari va treballar els estius en diferents llocs de feina al sector serveis.

La seva experiència política s’ha desenvolupat sobretot al món universitari, ja que va ser claustral de la UB i membre del Consell d’Estudis d’Història entre els anys 2012 i 2014. A més a més, va ser el responsable de Joves d’Esquerra Unida els anys 2009 i 2010.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats

 
Regidora de Medi Ambient
x

Montse GarcíaSra. Montserrat García Cuenca

Dades de contacte:
Adreça: c. de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800
Tel: 971 199 635
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Delegada la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de medi ambient, platges, salut pública, servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram, neteja viaria i recollida de residus, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
- Atorgament de llicències per a la tinència d’animals potencialment perillosos.
- Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de les concessions de neteja viaria i recollida de residus i subministrament d’aigua potable i clavegueram.
- Manteniment de parcs i jardins.
L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a la matèria objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 40.552,67.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidora dels barris de Talamanca i Illa Plana.

Biografia

Montserrat García Cuenca va néixer a Barcelona el 1957. El 1963 es va traslladar a Eivissa on va estudiar Secretariat a Ntra. Sra. de la Consolació, feina a la qual ha dedicat la seva carrera professional. Durant els darrers 38 anys ha fet feines administratives a empreses com Matur, Disnacks Pitius o Organizaciones Pitiusas, i ha ampliat la seva qualificació amb diferents cursets.

La seva experiència política va començar en el món de l’associacionisme. Membre d’acció d’Amnistia Internacional Ibiza i militant de Dones Progressistes d’Eivissa, l’any 2009 va entrar a formar part de l’executiva de l’agrupació del PSOE de Vila. Arrel d’aquesta implicació política va tenir l’oportunitat de ser regidora de l’Ajuntament d’Eivissa des de l’any 2011.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats

 
Regidor de Cultura i Patrimoni
x

Pep TurSr. José Juan Tur Cardona

Dades de contacte:
Adreça: Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 305 966
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Delegat el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de cultura, patrimoni, arxiu i biblioteca municipal, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 40.552,67.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidor dels barris Dalt Vila i Sa Penya.

Biografia

Pep Tur Cardona va néixer a Eivissa el 1970. Encara que va estudiar Administració a l’Institut Isidor Macabich, la seva carrera professional ha estat principalment vinculada al periodisme i al disseny gràfic. Va ser redactor i cap d’edició a Última Hora Ibiza y Formentera durant 17 anys i dissenyador a És Així Disseny.

Artista autodidacta des de l’adolescència, ha protagonitzat diverses exposicions de pintura i fotografia tant a l’illa com fora d’ella i va ser autor del llibre de poesia Retalls en fa menor (Sa Moderna d’Edicions) i del volum de fotografia Ibiza, Ibiza (Ses Salines Ediciones).

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats

 
Regidora de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans
x

Estefanía TorresSra. Estefania Torres Sánchez

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegacions assignades:
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de recursos humans, policia local, transit, seguretat ciutadana i protecció civil inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
- Exercici de la potestat disciplinària als empleats de l’Ajuntament d’Eivissa
- Expedició de llicències d’armes.
La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.
- El seguiment del manteniment de les vies públiques.
L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a la matèria objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva, a partir del dia 9 de juliol de 2015, amb una retribució bruta anual de 40.552,67.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidora dels barris des Clot i Platja d'en Bossa.

Biografia

Estefanía Torres Sánchez va néixer a Eivissa el 1968. És llicenciada en Dret per la universitat d'Alcalá de Henares, tècnic superior de Prevenció de riscs laborals, especialitat en seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i Màster auditor en Prevenció de riscs laborals. Sempre vinculada als drets dels treballadors, va començar la seva carrera professional fent feina al gabinet jurídic de l’UGT a Eivissa i Barcelona, i des de 2003 es va especialitzar en la prevenció de riscs laborals de diferents empreses eivissenques i en la formació de treballadors.

La seva experiència política s’ha desenvolupat al si del PSOE, on va ser membre de l’executiva de l’agrupació de Vila des de 2011, secretària de Medi Ambient de la Federació socialista des de 2013 i candidata al Parlament europeu el 2014.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i Activitats