Regidories


Regidor, Sr. Raimundo Prats Ramos
x

Raimundo Prats RamosDelegar en el Regidor, Sr. Raimundo Prats Ramos, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria turisme, comerç i platges.

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

 
Regidor, Sr. Constantino Larroda Azcoitia
x

Constantino Larroda AzcoitiaDelegar en el Regidor, Sr. Constantino .Larroda Azcoitia,  la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb  les següents matèries:

- Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Policia Local, trànsit, seguretat ciutadana i potestat sancionadora, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

- Matèries englobades a l’Àrea d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis Municipals: Neteja d’edificis i instal·lacions municipals, salut pública i cementiris

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:

Incoació i resolució de procediments sancionadors a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.
Adopció de mesures cautelars a adoptar a fi d’assegurar l’eficàcia de les resolucions que puguin recaure en expedients sancionadors, a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.
Atorgament de llicències per a la tinència d’animals potencialment perillosos.
- Vehicles abandonats.
- Cementiris

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

 
Regidora, Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
x

Mar Sánchez GutiérrezDelegar en la Regidora, Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez, la facultat de dirigir i gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament en matèria d’esports, joventut i polítiques d’igualtat, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

 
Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas
x

Miriam Valladolid PortasDelegar en la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria d’educació, benestar social, participació ciutadana i normalització lingüistica.

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

 
Regidor, Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
x

Ignacio Rodrigo MateoDelegar en el Regidor, Sr. Ignacio Rodrigo Mateo, la facultat de dirigir i gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les següents matèries:

- Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Recursos Humans, servei d’atenció al ciutadà, sistemes d’informació i noves tecnologies, padró i estadística i qualsevol altre relacionada amb les anteriors, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

- Matèries englobades a l’Àrea de cultura, joventut, educació, serveis socials, esports i promoció turística i econòmica: Formació, treball i desenvolupament local.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats en virtut de la delegació efectuada.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2