Julio 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Obert termini de sol·licituds d’ocupació de via pública al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn per a l’any 2018

Havent-se aprovat amb Decret de data 4 d’abril de 2018 (Decret 2018-1805), la modificació del plànol d’alineacions de les zones d'ocupació de la via pública per part dels establiments de restauració situats al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn per a l’any 2018, deixant sense efecte els aprovats anteriorment, queda exposat al públic, a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.eivissa.es i a la seu electrònica, http://eivissa.sedelectronica.es

Es comunica que els establiments de restauració interessats en obtenir llicència d’ocupació de via pública per a l’any 2018 a les zones del plànol d’alineacions aprovat, hauran de sol·licitar de conformitat al model específic normalitzat (Instància M-075), juntament amb la justificació de compliment dels criteris tipològics i d’ús del mobiliari (annex a la instància).

Enllaç a:
· Decret en pdf
· Plànol OVP
· Sol·licitud M-075

Bases puestos de venta ambulante en el mercado de productores artesanales de la Plaza del Parque 2018

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía de 26 de febrero de 2018 (Decreto 2018-1142) las Bases reguladoras para la adjudicación de puestos de venta ambulante en el mercado de productores artesanales de la Plaza del Parque, quedan expuestas al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Estas bases se pueden recurrir potestativamente en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o directamente, mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Eivissa, a 27 de febrero de 2018
La concejal de Turismo, Comercio y Mercados
Fdo.: Gloria Corral Joven»

Bases reguladoras para la ocupación de la vía pública para la instalación de actividades itinerantes para el año 2018

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 22 de Enero de 2018 (Decreto 2018-0360) las Bases reguladoras para la ocupación de de la vía pública para la instalación de actividades itinerantes para el año 2018, quedan expuestas al público en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.
Estas bases pueden recurrirse potestativamente en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o directamente mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Anuncio Bases reguladoras puestos de venta ambulante en los mercados ocasionales para el año 2018

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2018 (Decreto 2018-0359) las Bases reguladoras para la autorización de puestos de venta ambulante en los mercados ocasionales para el año 2018, quedan expuestas al público en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.
Estas bases pueden recurrirse potestativamente en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o directamente mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.