Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Enllaç a:
· Anunci del decret de constitució en pdf

---------------------------
Acta de valoració provisional de mèrits convocatòria borsa de monitor/a sociocultural

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques. Data de publicació: 3 de març de 2021

Enllaç a:
· Acta valoració provisional de mèrits

----------------------
Acta constitució de la comissió de valoració i realització primer exercici borsa de monitor/a sociocultural

Els/les interessats/interessades disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents. Data de publicació: 3 de febrer de 2021.

Es convoca a aquells aspirants que han superat el primer exercici del procés selectiu per a la realització de l’entrevista prevista al punt 6.1.2 de les bases de la convocatòria, que es dura a terme el dimecres dia 10 de febrer de 2021 en l’horari establert per a cada aspirant a l’edifici Cetis, carrer Canàries núm. 35, 3er Pis.

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, es nomenen els membres de la Comissió de Valoració i es convoca per a la realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 19 de gener de 2021.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

-------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 211 de 19 de desembre de 2020.

Termini d'inscripció: Del 21 de desembre de 2020 al 5 de gener de 2021

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Bases publicades al BOIB
· Informació i tràmit a la seu electrònica