Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 20 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

------------------------------------------------------------------------
Llista provisional de la puntuació total convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa
Les persones interessades disposen de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del present document per a formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents (Data publicació: 11 de febrer de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional puntuació total

-----------------------------------------------------------------------
Llista provisional fase oposició i prova 30 de gener de 2019 convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Els interessats disposen de tres dies per a formular al·legacions (Data publicació: 30 de gener de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional


---------------------------------------------------------------------------
Acta i solucionari de la prova del 24 de gener de 2019 de la convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Acta i convocatòria obertura sobres en pdf
· Solucionari en pdf

----------------------------------------------------
Llista definitiva persones admeses i excloses convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

----------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. (Data de publicació: dilluns 14 de gener de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------------------------------
Convocatòria de constitució de borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa
Resolució núm 2018-0122 de data 3 de desembre de 2018 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini de presentació:
10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Data de publicació: 8 de desembre de 2018.

Horari del Registre d'Entrada del Patronat Municipal de Música: Dilluns a divendres no festius de 9.30 a 13.30h.
Adreça:
Espai Cultural Can Ventosa
Av. d’Ignasi Wallis, 26
Tel: 971 310 061

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Boib en pdf
· Model 236 de sol·licitud
· Tràmit a la seu electrònica del Patronat de Música
· Bases per al curs 2018-2019
· Estatuts del Patronat Municipal de Música