abril 21, 2024

ajuntamentdaltvila

 Resolució de data 26 de desembre per la qual s’aprova la constitució d'una borsa de subaltern/a

Enllaç a:
Resolució en PDF

---------------------------------------------

Acta de resolució de les al·legacions de mèrits presentats pels aspirants en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de subaltern/a

Enllaç a:
· Acta al·legacions en pdf

---------------------------------------------
Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants en el proces selectiu per a la constitució d'una borsa de subaltern/a
Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants en el proces selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis de personal subaltern (porter-macer, porter-notificador, telefonista-informador) a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició per cobrir el lloc de treball d’auxiliar de serveis 1 festius.

Tres dies hàbils per presentació al·legacions, del 13 al 15 de novembre de 2017

Enllaç a:
· Acta en PDF

-------------------------

Acta de revisió de l'exàmen de la segona prova i presentació de mèrtis del 6 al 20 d'octubre, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------
Acta de la comissió de valoració de la segona prova de la convocatòria de constitució d'una borsa de subaltern/a
Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió. (Data de publicació: 29 de setembre de 2017).

Enllaç a:
· Acta en pdf


----------------------------------
Solucionari de la segona prova de la convocatòria de constitució d'una borsa de subaltern/a
Solucionari de la segona prova de la convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Solucionari en pdf


---------------------------------
Acta de la Comissió de Valoració i resultats prova de català de la convocatòria de constitució d'una borsa de subaltern/a

Acta de constitució de la Comissió de Valoració i resultats de la prova de català de la borsa de subalterns/es

Presentació al·legacions del 21 al 25 de setembre de 2017, ambdós dies inclosos.

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------
Llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern
Llista provisional d'admesos/es i exlclosos/es a la convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Els interessats tenen un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data publicació: 11 d'agost). Termini: 17 d'agost de 2017.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern
Convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 12 de juliol fins al 25 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d’acord amb la normativa vigent.
4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex I de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Model M-105