Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci decret constitució borsa de treball d'operari/ària de neteja

Enllaç a:
· Decret en pdf

---------------------------------------------------------------
Acta valoració de mèrits acreditats pels aspirants en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de neteja.

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de la convocatòria. (Data de publicació: 17 de setembre de 2020).

Enllaç a:
· Acta valoració provisional en pdf

---------------------------------------------
Anunci termini presentació documentació acreditativa de que compleixen els requisits i la relació de mèrits borsa de treball d'operari/ària de neteja. 

Termini presentació mèrits: finalitza: divendres dia 11 de setembre de 2020

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------------------------------------------------
Acta constitució comissió de valoració i realització exercici borsa d'operari/ària de neteja.

Acta constitució comissió de valoració i realització exercici convocatòria borsa de treball d'operari/ària de neteja amb caràcter laboral temporal.

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà d’aquest publicació per a al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració de la fase d’oposició.
Data publicació: 25 d'agost de 2020.

Enllaç a:
· Valoració provisional en pdf

-----------------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria borsa de treball d'operari/ària de neteja amb caràcter laboral temporal

Decret llista provisional d'admesos i exclosos convocatòria borsa de treball d'operari/ària de neteja.

Es convoca a les persones aspirants admeses per a la realització de l'exercici previst a la base 6.1 de la convocatòria, el dia 25 d’agost de 2020 a les 9:00 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 , 4t Pis.
Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 18 d’agost de 2020).

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-------------------------------------------------------------------------
Convocatòria borsa de treball d'operari/ària de neteja amb caràcter laboral temporal

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de neteja per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 133 de 30 de juliol de 2020.

Termini presentació finalitza: divendres dia 14 d'agost de 2020.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria publicades al BOIB en pdf
· Tràmit en línia en la seu electrònica