Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

TERMINI PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ: DES DEL 31 DE GENER FINS AL 9 DE FEBRER DE 2020. (Data de publicació al BOIB: 30 de gener de 2020)

Enllaç a:
· Anunci BOIB llistat persones aprovades amb plaça

----------------------------------------------
Acta relació definitiva d’aprovats i proposta de nomenament com a personal funcionari en pràctiques convocatòria de 13 places de Policia Local

Les persones aspirants proposades disposaran d’un termini de deu dies naturals des de la data de publicació per presentar els documents que acreditin que compleixen els requisits que exigeix a la convocatòria. Data de publicació en seu i web: 28 de gener de 2020.

Enllaç a:
· Acta relació definitiva i proposta nomenament en pdf

----------------------------------------------
Acta llista provisional persones aspirants aprovades de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de la publicació d’aquesta acta, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió de la seua puntuació provisional davant el Tribunal. (Data publicació: 22 de gener de 2020).

Enllaç a:
· Llista provisional de persones aprovades

---------------------------------------------------------
Acta de valoració provisional quarta prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar observacions o reclamacions. Aquestes seran resoltes pel el Tribunal dins el termini dels set dies següents. Si no n’hi ha, transcorregut el termini per efectuar-les, aquesta llista s’entendrà elevada a definitiva. (Data publicació en seu: 9 de gener de 2020).

Enllaç a:
· Acta valoració provisional 4a prova

----------------------------------------------------------------
Acta de celebració de la quarta prova i data, lloc i hora d'obertura de sobres de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Enllaç a:
· Acta celebració quarta prova i data, lloc i hora d'obertura de sobres

-----------------------------------------------------------------------------------

Comunicació de la data de revisió d'exàmens de la tercera prova i data de la quarta prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Enllaç a:
· Comunicació en pdf

-----------------------------------------------------------------------------------
Acta valoració provisional tercera prova convocatòria de 13 places de Policia Local

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al·legacions o sol·licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. Data publicació: dimarts 17 de desembre de 2019

 Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------------------------------
Decret resolució sobre el recurs d'alçada 3a prova convocatòria de 13 places de Policia Local

Anunci data celebració tercera prova convocatòria de 13 places de Policia Local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Anunci data celebració tercera prova

---------------------------------------------------------------
Decret resolució sobre el recurs d'alçada presentat pel Sr. Ramón Tijeras Alonso.

Enllaç a:
· Decret en pdf

---------------------------------------------------------------
Acta de revisió d'exàmens 3a prova convocatòria de 13 places de Policia Local

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------------------------------------
Anunci data revisió d'exàmens 3a prova i contractació psicòleg per a 4a convocatòria de 13 places de Policia Local

Resolució núm. 2019-7104 de data 27/11/2019 per la qual es nomena com assessor per a la realització de la quarta prova del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 13 places de Policia Local al Sr. Gonzalo Adán Micó, Colegiat núm. B-1094, que actuarà amb veu però sense vot.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Es comunica que la revisió d’exàmens de la tercera prova -prova de desenvolupament- es realitzarà el proper dia 10 de desembre, a partir de les 9 h. a la sala de reunions del 2n pis de l’edifici Cetis, Carrer de Canàries, núm. 35.

Enllaç a:
· Anunci data revisió 3r examen en pdf

--------------------------------------------------------------------------
Acta valoració provisional de la tercera prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al·legacions o sol.licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. Si no hi ha al.legacions sa llista s’entendrà elevada a definitiva.

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------------------------------------
Acta realització de la tercera prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------------------------
Anunci obertura de sobres de la tercera prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Es comunica que l’obertura de sobres amb els codis de barres identificatius i correcció dels exàmens de la tercera prova, es celebrarà demà, dia 29 de novembre, a les 12 h a la sala 3 del 4t pis, de la torre 2 de l’edifici Cetis, Carrer de Canàries núm. 35.

Enllaç a:
· Anunci obertura de sobres

------------------------------------------------------------------------------
Acta de revisió de les al·legacions del segon exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------------------------------
Acta de realització, acta de valoració i acta de rectificació del segon exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Acta de realització del segon exercici de la segona prova i acta de valoració provisional d'aquest, del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local.

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al·legacions o sol.licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. Data publicació acta valoració: 20 de novembre de 2019.

Enllaç a:
· Acta de rectificació de l'acta de valoració en pdf

· Acta valoració provisional en pdf
· Acta realització de la prova en pdf

---------------------------------------------------------------------
Solucionari del segon exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Solucionari del segon exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
·
Solucionari en pdf

----------------------------------------------------------------------------------
Acta resolució al·legacions provisional primer exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Acta de resolució de les al·legacions presentades al primer exercici de la segona prova -prova coneixements tipus test annex II de les bases- i aprovació relació definitiva de les persones aptes i convocades per al següent exercici- exercici segon de la segona prova del procediment selectiu per proveir com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa, 13 places de policia local vacants. Convocatòria de les persones aspirants que han resultats aptes al segon exercici de la segona prova.

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------------------------------------------
Acta valoració provisional del primer exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Valoració provisional del primer exercici de la segona prova de LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER PROVEIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, 13 PLACES DE POLICIA LOCAL VACANTS.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al.legacions o sol.licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. (Data de publicació: 08 de novembre de 2019).

Enllaç a:
· Acta valoració provicional en pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------
Publicació del solucionari del primer exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Publicació solucions del primer exercici de la segona prova: PROVA DE CONEIXEMENTS TIPUS TEST AMB L'ANNEX II DE LES BASES, que s'ha realitzat avui, dia 6 de novembre de 2019.

Enllaç a:
· Solucionari en pdf

---------------------------------------------------------
Llista puntuació provisional proves físiques i anunci data nou exercici de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al·legacions o sol·licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. (Data publicació: 25 d'octubre de 2019)

Enllaç a:
· Anunci data 2n exercici en pdf
· Acta provisional proves físiques 21 d'octubre en pdf
· Acta provisional proves físiques 22 d'octubre en pdf

----------------------------------------------
Resolució núm.2019-5824 de data 20/09/2019 per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local.

Termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 23 de setembre de 2019).
Dies per a fer les al·legacions: del 24 al 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

---------------------------------------------------------------------------------------
Convocatòria per a la provisió de 13 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm. 2019-4974 de data 09/08/2019 per la qual s'aprova la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, 1 de les quals corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de data 25/12/2018) i 12 corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2019, (BOIB núm. 56, de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de torn lliure.

El període de presentació de sol·licituds és del 28 d'agost al 16 de setembre de 2019, ambdós inclosos. 

Lloc de presentació de les sol·licituds:
- Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.
- Sede electrónica:
https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.
3) Acreditació d’haver abonat la taxa per drets d’examen. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l’exclusió de l’aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.
4) Declaració, si s’escau, de tenir el certificat de superació de les proves d’aptitud física de l’EBAP en vigor, a l’efecte de restar exemptes de fer les proves físiques del procés selectiu.
5) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de la seva renovació. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s’oposa a que l’Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d’intermediació de dades. 

Enllaç a:
· Instància en pdf 
· Anunci de la convocatòria
· Publicació BOIB 
· Publicació BOE