Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Aprovada la constitució d’una borsa de treball de fosser/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Decret aprovació en pdf


--------------------------
Valoració provisional mèrits de la convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a

Els interessats disposen de tres dies hàbils per formular al·legacions a partir del dia següent a la publicació de l'acta. (Data de publicació: 25 de setembre de 2017)

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------
Termini presentació mèrits de la convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a

Anunci d'inici del termini de presentació de mèrits per al borsí de fossers/es.

Dates: Del 15 al 28 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

------------------
Acta de prova pràctica de la convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------
Acta de la prova de català de la convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a

Els interessats disposen de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 10 d'agost de 2017)

Enllaç a:
· Acta en pdf


------------------------
Llista provisional admesos/exclosos en la convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a
Resolució de data 2 d'agost de 2017, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES, es nomena els membres de la comissió de valoració, i es fixen les dades de la prova de coneixement de la llengua catalana i de la segona prova, del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de fosser/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Es concedeix un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data publicació: 2 d'agost de 2017).

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a

Convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 14 de juliol fins el 27 de juliol de 2017, ambdós inclousos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d’acord amb la normativa vigent.
4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex I de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases en pdf
· Model 110