Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució per la qual s’adjudiquen en 2na. Convocatòria 3 parades de venda ambulant en el mercat de productors artesans de la Plaça des Parc per a l’any 2017.

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf


---------------------------

Llista provisional parades vacants de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc
Llista provisional de persones admeses i excloses de 5 parades de venda ambulant al Mercat de productors artesanals de sa Plaça des Parc

Les persones ressenyades disposen d'un termini de cinc (5) dies hàbils per formular al·legacions i/o esmenar la sol·licitud. Una vegada finalitzat el termini es publicarà el llistat definitiu (Data publicació 20 de juny).

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf


-------------------------------------------
Anunci adjudicació de 5 parades vacants de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc

De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de 5 parades vacants de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc, aprovades per Decret d’Alcaldia de data 31 de maig de 2017 (Decret 2017-3462) s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.

1. Nombre de parades a adjudicar: Cinc (5) parades
2. Termini de presentació de les sol·licituds: Deu (10) dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (Plaça d’Espanya, 1 o SAC C/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol.licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat M-232, que consta com Annex II de les Bases reguladores, i acompanyada de la documentació exigida.
Data de publicació: 2 de juny de 2017

Enllaç a:
· Decret bases de la convocatòria