Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Llista definitiva de les parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

-----------------------------------
Llista provisional parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses de 12 parades de venda ambulant al Mercat de productors artesanals de sa Plaça des Parc per a l’any 2017, amb termini per esmenar la sol·licitud i/o presentar al·legacions

Atorgar a les persones ressenyades un termini de deu (10) dies hàbils per al·legar i/o aportar la la documentació indicada (Data de publicació: 8 de maig de 2017). Una vegada finalitzat el termini es publicarà el llistat definitiu.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf


--------------------------------
Convocatòria parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc

De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc, aprovades per Decret d’Alcaldia de data 16 de març de 2017 (Decret 2017-1579), s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.

1. Nombre de parades a adjudicar: Dotze (12) parades
2. Termini de presentació de les sol·licituds: Deu (10) dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci als diaris locals (Data: 20/03/2017).

3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (Plaça d’Espanya, 1 o SAC C/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol.licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat M-232, que consta com Annex II de les Bases reguladores, i acompanyada de la documentació exigida.

Eivissa, 17 de març de 2017
Sgt.: Gloria Corral Joven
Regidora de Turisme, Comerç i Mercats