Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm.: 24/10

"Millora i adequació d'instal·lacions dels locals socials d'associacions de veïns de platja d'en Bossa, Figueretes, Cas Serres i San Pablo"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  Estel Ingeniería y obras SL
- Data: 5 de juliol de 2010.
- Import: dos-cents trenta-vuit mil set-cents seixanta-tres euros amb noranta-quatre cèntims ( 2 38.763,94 €)
- IVA: quaranta-dos mil nou-cents setanta-set euros amb cinquanta-un cèntims ( 42.977,51 €)
- Preu total: dos-cents vuitanta-un mil set-cents quaranta-un euros amb quaranta-cinc cèntims ( 281.741,45  €)
Data difusió: 12 de juliol

--------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: Estel Ingenieria y Obras SL         
Data : 8 de juny de 2010.
Import:  Dos-cents trenta-vuit mil set-cents seixanta-tres euros amb noranta-quatre cèntims ( 238.763,94  €)
IVA:  Trenta-vuit mil dos-cents dos euros amb vint-i-tres cèntims ( 38.202,23  €)
Preu total:  Dos-cents setanta-sis mil nou-cents seixanta-sis euros amb disset cèntims ( 276.966,17  €)
Data difusió: 09/06/2010

---------------------------------------------------
Nota a 28 de maig:
La Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació provisional, es reunirà el proper dia 31 de maig de 2010 a les 11,00 hores.
----------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 30 d'abril de 2010.

Enllaç a:
· Boib núm. 58 de data 17/04/2010 anunci núm. 8408.
· Plec administratiu
· Projecte

Exp. Núm.: 22/10

"Parc d'esports urbans Figueretes"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Puig Barreda SA
- Data: 6 de juliol de 2010.
- Import: dos-cents vuitanta-cinc mil cinc-cents euros (285.500 €)
- IVA: cinquanta-un mil tres-cents noranta euros (51.390 €)
- Preu total:  tres-cents trenta-sis mil vuit-cents noranta euros  (336.890 €)
Data difusió: 12 de juliol

-----------------------------------------------
Nota difusió: 10 de juny de 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: PUIG BARREDA, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: dos-cents vuitanta-cinc mil cinc-cents euros (285.500 €)
- IVA: quaranta-cinc mil sis-cents vuitanta euros (45.680 €)
- Preu Total: tres-cents trenta-un mil cent vuitanta euros (331.180 €)

----------------------------------------
Nota a 28 de maig:
La Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació provisional, es reunità el proper dia 31 de maig de 2010 a les 11,00 hores. La

----------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 30 d'abril de 2010.

Enllaç a:
· Boib núm. 58 de data 17/04/2010 anunci núm. 8403
· Projecte tècnic
· Plec administratiu
· Plànols de millora
· Documentació gràfica

Exp. Núm.: 18/10

"Projecte de millora de comunicacions de la policia i nou sistema de geoposicionament"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS (SICE)
- Data: 8 de juny de 2010.
- Import: cent trenta-tres mil quatre-cents noranta-cinc euros amb vint cèntims (133.495,20 €)
- IVA: vint-i-un mil tres-cents cinquanta-nou euros amb vint-i-tres cèntims (21.359,23 €)
- Preu Total: Cent cinquanta-quatre mil vuit-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims (154.854,43 €)

-----------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SICE)
Data: 23 d'abril de 2010
Import: cent trenta-tres mil quatre-cents noranta-cinc euros amb vint cèntims (133.495,20 €)
IVA: Vint-i-un mil tres-cents cinquanta-nou euros amb vint-i-tres cèntims (21.359,23 €)
Preu total: cent cinquanta-quatre mil vuit-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims (154.854,43 €)
Data difusió: 26/04/2010

------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d'abril de 2010.
BOIB núm. 51 de data 1/4/2010 anunci núm. 7117

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Plec tècnic

Exp. Núm.10/10

"Proyecto de mejora de la oficina de atención a la ciudadanía"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  INDENOVA, S.L.
- Data: 19 d'abril de 2010
- Import: quaranta-set mil quatre-cents euros (47.400 €)
- IVA: set mil cinc-cents vuitanta-quatre euros (7.584 €)
-Preu Total:  cinquanta-quatre mil nou-cents vuitanta-quatre euros (54.984 €)
Data difusió: 29/04/2010

-----------------------------------------------------------
ADJUDICACIO PROVISIONAL
-  Entitat: INDENOVA, S.L
-  Data: 30 de març de 2010
-  Import:  quaranta set mil quatre-cents euros (47.400 €)
-  I.V.A.: set mil cinc-cents vuitanta-quatre euros (7.584 €)
-  Import total:  cincuanta-quatre mil nou-cents vuitanta-quatre euros (54.984 €).
-  Data difusió: 31 de març de 2010

Exp. Núm.: 17/10

"Proyecto básico y de ejecución de centro de educación infantil y primaria "Nou CP Sa Bodega"

ADJUDICACIÓ DEFINITVA
- Entitat: VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
- Data: 27 de setembre de 2010
- Import: dos milions dos-cents noranta-tres mil sis-cents cinqunata-sis euros amb quaranta-cinc cèntims (2.293.656,45 €)
 -IVA: quatre-cents dotze mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb setze cèntims (412.858,16 €)
-Preu Total: dos milions set-cents sis mil cinc-cents catorze euros amb seixanta-un cèntims (2.706.514,61 €)
Data difusió: 13/01/2011

-----------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA
Data: 27 de setembre de 2010.
Import: dos milions dos-cents noranta-tres mil sis-cents cinquanta-sis euros amb quaranta-cinc cèntims ( 2 .293.656,45  €)
IVA: quatre-cents dotze mil vuit-cents cinquanta-vuit euros  amb setze cèntims (412.858,16 €)
Preu total :  Dos milions set-cents sis mil cinc-cents catorze euros  amb seixanta-un cèntims ( 2.706.514,61 €)
Data difusió: 1 d'octubre de 2010

-----------------------------------------------------------
Nota a 20 d'agost de 2010
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 23 d'agost de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació. 

------------------------------------------------------------
Nota a 28 de juliol de 2010: 
- "Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 2 d'agost de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació."

------------------------------------------------------------
Nota a 5 de maig de 2010:

D’acord amb la clàusula núm. 17.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 17 de maig de 2010 a les 10,00 hores.

-------------------------------------------------------------
NOU TERMINI DE LICITACIÓ
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 28 d'abril de 2010.
Enllaç a:
BOIB 57 de 15/04/2010
· Projecte bàsic i d'execució abril 2010
· Projecte de millores
· Plec administratiu

-----------------------------------------------
Nota a 6 d'abril de 2010:
INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCEDIMENT “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “NOU CP SA BODEGA”
Havent-se advertit errades a diferents partides del projecte relatiu a l'expedient de contractació de “Proyecto básico y de ejecución de centro de educación infantil y primaria “Nou CP Sa Bodega” (expedient 17/10 ), es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 d’abril de 2010 ha acordat rectificar el projecte citat anteriorment, i l’obertura d’un nou termini per a la presentació d’ofertes a partir de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’anunci corresponent.

Al mateix temps es fa públic que les proposicions presentades arrel de l’anunci publicat amb data 25 de març de 2010 seran retornades als licitadors, els quals podran presentar una nova proposició adaptada al projecte rectificat dins els terminis previstos a l’anunci que es publicarà.
Eivissa a 6 d’abril de 2010.

EL SECRETARI ACCTAL
Sgt. Joaquim Roca Mata
------------------------------------------

Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 7 d'abril de 2010.