Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Proyecto de mejora de la oficina de atención a la ciudadanía"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  INDENOVA, S.L.
- Data: 19 d'abril de 2010
- Import: quaranta-set mil quatre-cents euros (47.400 €)
- IVA: set mil cinc-cents vuitanta-quatre euros (7.584 €)
-Preu Total:  cinquanta-quatre mil nou-cents vuitanta-quatre euros (54.984 €)
Data difusió: 29/04/2010

-----------------------------------------------------------
ADJUDICACIO PROVISIONAL
-  Entitat: INDENOVA, S.L
-  Data: 30 de març de 2010
-  Import:  quaranta set mil quatre-cents euros (47.400 €)
-  I.V.A.: set mil cinc-cents vuitanta-quatre euros (7.584 €)
-  Import total:  cincuanta-quatre mil nou-cents vuitanta-quatre euros (54.984 €).
-  Data difusió: 31 de març de 2010