Marzo 20, 2023

ajuntamentdaltvila

Acta de valoración del proceso selectivo bolsa de trabajo de oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna

Enlace a:
· Acta en pdf

-------------------------------------
Resolución alegaciones y lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas proceso selectivo bolsa de trabajo de oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna
Decreto resolución alegaciones y lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de provisión de un puesto de trabajo de oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Ayuntamiento de Eivissa mediante el sistema de comisión de servicios de carácter voluntario.

Enlace a:
· Decret al·legacions i llista definitiva


----------------------------------

Decreto rectificación lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas proceso selectivo bolsa de trabajo de oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna
Resolución de fecha 15 de diciembre de 2016, por la que se rectifica decreto de Alcaldía núm. 2016-6935, de fecha 14 de diciembre de 2016, se acordó la continuación del proceso de provisión de un puesto de trabajo de oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario Ayuntamiento de Eivissa, mediante el sistema de comisión de servicios de carácter voluntario.

Enlace a:
· Decret de rectificació en pdf

-----------------------------
Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas proceso selectivo bolsa de trabajo de oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna
Resolución de fecha 13 de diciembre de 2016, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes ADMITIDOS y EXCLUIDOS del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna, por cubrir con carácter temporal necesidades urgentes e inaplazables en el Ayuntamiento de Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso-oposición.

Enlace:
· Lista provisional admesos/exclosos en pdf


--------------------------------------------
Suspensión plazo lista admitidos/excluidos para la provisión de un puesto de trabajo de Oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Eivissa

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2016, núm. 2016- 5501 por la que se suspende el plazo previsto en el punto 4.1 de las Bases para dictar resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria del proceso de provisión de un puesto de trabajo de Oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Eivissa, mediante el sistema de comisión de servicios de carácter voluntario.

Enlace a:
· Resolución en pdf


--------------------------------------------
Convocatoria del proceso de provisión de un puesto de trabajo de Oficial de la Policía Local de la Unidad Nocturna de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Eivissa, mediante el sistema de comisión de servicios de carácter voluntario . (Para personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Eivissa)

El periodo de presentación de solicitudes es del día 20 de agosto de 2016 hasta el 29 de agosto de 2016, ambos incluidos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
- Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
- SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.
3) Fotocòpia compulsada del diploma del curs d’aptitud d’Oficial de la Policia Local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent i en plena validesa.
4) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
5) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.
El fet de constar a la llista d'admessos no implica el reconeixement que es compleixen els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
6) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
7) Relació i documents justificatius dels mèrits al·legats. La Comissió de Valoració no valorarà els mèrits que no s’acreditin juntament amb la instància de sol·licitud de participar en el procés selectiu

Enllaç a:
· Anunci i bases
· Model de Sol·licitud