Octubre 24, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 8/10 C

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut i els projectes d'instal.lacions necessaris per a l'ampliació de Sa Pexateria i urbanització de l'entorn afectat"

-Fecha formalización contrato: 4 de marzo de 2011

--------------------------------------------------
Entidad: RAFAEL PERERA LEOZ

Leer más...

Exp. Núm. 9/10 C

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte i l'estudi de seguretat i salut de renovació d'infraestructures urbanes a Vara de Rei i el seu entorn"

ADJUDICACIÓN
-Entidad: ALDAY JOVER ARQUITECTOS, S.L.P.
- Fecha: 25 de febrero de 2011
- Importe: cuarenta y nueve mil euros (49.000 €)
- IVA: ocho mil ochocientos veinte euros (8.820 €)
- Precio total: cincuenta y siete mil ochocientos veinte euros (57.820 €)
- Fecha de formalización contrato: 7 de marzo de 2011

Exp. Núm. 02/09 C

"Concurs de projectes amb intervenció de jurat per la remodelació del Passeig de Vara de Rei, la Plaça del Parque i el seu entorn”

Adjudicación definitiva a la entidad:
ALDAY JOVER ARQUITECTOS SLP
· Fecha: 23 de febrero de 2010.
· Importe: setenta y seis mil setecientos cincuenta euros (76.750 €)
· IVA: doce mil doscientos ochenta euros (12.280 €)
· Importe total: ochenta y nueve mil treinta euros (89.030 €)

Leer más...

Exp. Núm.: 04/09C

"Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y los proyectos de instalaciones necesarias para la rehabilitación y reforma de Sa Peixateria, es Mercat Vell y el espacio urbano de su entorno"

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
Entidad: RAFAEL PERERA LEOZ
- Fecha: 16 de marzo de 2010
- Importe: sesenta y seis mil cuatrocientos euros (66.400 €)
-IVA: diez mil seiscientos veinticuatro euros (10.624 €)
-Precio Total: setenta y siete mil veinticuatro euros (77.024 €)
Fecha de difusión: 22 de marzo de 2010

Leer más...

Exp. Núm. 1/10 C

"Projecte d'implantació de contenidors escamotetjables per recollida de R.S.U. i recollida selectiva amb accés superficial a Sa Marina".

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA:
- Entidad: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, SL
- Fecha: 19 de abril de 2010
- Importe: ciento veintidos mil quinientos veinticinco euros (122.525 €)
-IVA: diecinueve mil seiscientos cuatro euros (19.604 €)
-Precio Total: ciento cuarenta y dos mil ciento veintinueve euros (142.129 €)
- Fecha difusión: 22 de abril de 2010

Leer más...

Exp. Núm. 1/09 C

“Centre artesanal de Sa Pedrera al barri de Sa Penya”.

Adjudicación definitiva a la entidad:
COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, SAU
Por un importe de:
-
Seiscientos ochenta y seis mil cuarenta y siete euros con dieciséis céntimos (686.047,16 €)
- IVA ciento nueve mil setecientos sesenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos (109.767,55 €)
- Siendo un total de setecientos noventa y cinco mil ochocientos catorce euros con setenta y un céntimos (795.814,71 €)
Fecha difusión: 28/07/2009

Leer más...

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
17
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
20