Julio 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 26/10

"Instal·lació coberta fotovoltaica al CP Portal Nou"

Nota difusió: 10 de juny de 2010

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: CITELUM IBERICA, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: setanta-nou mil cent seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (79.168.96 €)
- IVA: dotze mil sis-cents seixanta-set euros amb tres cèntims (12.667.03 €)
- Preu Total: noranta-un mil vuit-cents trenta-cinc euros amb noranta-nou cèntims (91.835.99 €)

-------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Citelum Ibérica SA
Data: 12 de maig de 2010.
Import: Setanta nou mil cent seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (79.168,96 €)
IVA: Dotze mil sis-cents seixanta-set euros amb tres cèntims (12.667,03 €)
Preu total: Noranta-un mil vuit-cents trenta-cinc euros amb noranta-nou cèntims (91.835,99 €)

Exp. Núm.: 20/10

"Reforma camp de futbol Can Cantó"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: MONDO IBÉRICA SA
Data: 27 de juliol de 2010.
Import: dos-cents trenta-cinc mil cinquanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims ( 235.052,52  €)
IVA: quaranta-dos mil tres-cents nou euros amb quaranta-cinc cèntims ( 42.309,45 €)
Preu total: dos-cents setanta-set mil tres-cents seixanta-un euros amb noranta-set cèntims (277.361,97  €)
Data difusió: 29 de juliol de 2010

------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Mondo Ibérica SA
Data: 7 de  juliol de 2010.
Import:  dos-cents trenta-cinc mil cinquanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (235.052,52 €)
IVA:  quaranta-dos mil tres-cents nou euros amb quaranta-cinc cèntims (42.309,45 €)
Preu total: dos-cents setanta-set mil tres-cents seixanta-un euros amb noranta-set cèntims (277.361,97 €)
Data difusió: 09/07/2010

------------------------------------------
Nota a 10 de juny de 2010:
Mitjançant la present es comunica que havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 14 de juny de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació."

----------------------------------------
Nota a 28 de maig de 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les  11,00 hores.

----------------------------------------
Nota a 20 de maig 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les 10,00 hores.
----------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: Fins al 14 de maig de 2010.

Enllaç a:
· Boib  núm. 66 de data 1/05/2010 anunci núm. 9410.
· Plec administratiu
· Plànol millores
· Projecte Camp Can Cantó

Exp. Núm.: 21/10

"Projecte de millores de les pistes de Figueretes"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: MONDO IBERICA, S.A.
- Data: 27 de juliol de 2010
- Import:cent seixanta-nou mil quatre-cents cinc euros amb quaranta-un cèntims (169.405.41 €)
- IVA: trenta mil quatre-cents noranta-dos euros amb noranta-set cèntims (30.492.97 €)
- Preu Total: cent noranta-nou mil vuit-cents noranta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims (199.898.38 €)
Data difusió: 29/07/2010

---------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Mondo Ibérica SA
Data: 7 de  juliol de 2010.
Import:  cent  seixanta-nou  mil quatre-cents cinc mil quaranta-un cèntims ( 169.405,41  €)
IVA:  trenta mil quatre-cents noranta-dos euros amb noranta-set cèntims ( 30.492,97 €)
Preu total:  cent noranta-nou mil vuit-cents noranta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims ( 199.898,38 €) 
Data difusió: 09/07/2010

-----------------------------------------------------
Nota a 28 de maig de 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les  11,00 hores.

--------------------------------------
Nota a 20 de maig 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les 10,00 hores.
--------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: Fins al 14 de maig de 2010.

Enllaç a:
· Boib  núm. 66 de data 1/05/2010 anunci núm. 9409
· Plec administratiu
· Memòria pistes de Ses Figueretes

Exp. Núm 12/10

“Projecte de senyalització per a la millora de la seguretat vial i l'accessibilitat a peu i en bicicleta en el nucli d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: TEVASEÑAL, S.A.
- Data: 23 d'abril de 2010
- Import: quaranta-dos mil cent seixanta-set euros amb seixanta-vuit cèntims (42.167´68 €)
 -IVA: sis mil set-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (6.746´83 €)
-Preu Total:  quaranta-vuit mil nou-cents catorze euros amb cinquanta-un cèntims (48.914´51 €)
Data difusió: 27/04/2010

-------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: TEVASEÑAL, SA
Data: 14 d'abril de 2010
- Import: quaranta-dos mil cent seixanta-set euros amb seixanta-vuit cèntims (42.167´68 €)
- IVA: sis mil set-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (6.746´83 €)
-Preu Total: quaranta-vuit mil nou-cents catorze euros amb cinquanta-un cèntims (48.914´51 €)
Data difusió: 23/04/2010

Exp. Núm.: 24/10

"Millora i adequació d'instal·lacions dels locals socials d'associacions de veïns de platja d'en Bossa, Figueretes, Cas Serres i San Pablo"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  Estel Ingeniería y obras SL
- Data: 5 de juliol de 2010.
- Import: dos-cents trenta-vuit mil set-cents seixanta-tres euros amb noranta-quatre cèntims ( 2 38.763,94 €)
- IVA: quaranta-dos mil nou-cents setanta-set euros amb cinquanta-un cèntims ( 42.977,51 €)
- Preu total: dos-cents vuitanta-un mil set-cents quaranta-un euros amb quaranta-cinc cèntims ( 281.741,45  €)
Data difusió: 12 de juliol

--------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: Estel Ingenieria y Obras SL         
Data : 8 de juny de 2010.
Import:  Dos-cents trenta-vuit mil set-cents seixanta-tres euros amb noranta-quatre cèntims ( 238.763,94  €)
IVA:  Trenta-vuit mil dos-cents dos euros amb vint-i-tres cèntims ( 38.202,23  €)
Preu total:  Dos-cents setanta-sis mil nou-cents seixanta-sis euros amb disset cèntims ( 276.966,17  €)
Data difusió: 09/06/2010

---------------------------------------------------
Nota a 28 de maig:
La Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació provisional, es reunirà el proper dia 31 de maig de 2010 a les 11,00 hores.
----------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 30 d'abril de 2010.

Enllaç a:
· Boib núm. 58 de data 17/04/2010 anunci núm. 8408.
· Plec administratiu
· Projecte