Mai 29, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 23/13

"Servei de custòdia externa de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ
Entitat: NOMESPAPER DCA SL
Data:
 18 de març de 2014
Import: cent vint mil euros (120.000 €)
IVA: vint-i-cinc mil dos-cents euros (25.200 €)
Preu total: cent quaranta-cinc mil dos-cents euros (145.200 €)
Formalització contracte: 20 de març de 2014

-------------------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic a l'annexe II del plec administratiu, model d'oferta econòmica:
On diu "..., pels següents preus unitaris segons el preu per hora per persona de prestació del servei: ...", ha de dir   "..., pels següents preus unitaris:  - Transferència:       ...... euros/contenidor
- Inventariat:             ...... euros/registre informàtic
- Manipulació:          ...... euros/contenidor
- Custòdia:               ...... euros/contenidor (mensuals)
- Consultes normals: ..... euros (.... euros + 21% IVA:...)
- Consultes urgents:  ..... euros (.... euros + 21% IVA:....)
- Contenidor:            ...... euros/unitat
- Carpetes:               ...... euros/unitat, ..."

------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: fins el 19 de febrer de 2014
Data publicació BOIB: 4 de febrer de 2014

Enllaç:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques 
· Annexe en pdf

Exp. Núm.: 15/13

"Servei de neteja de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"

Entitat: FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
    
Data: 8 d'abril de 2014
Import: cent seixanta mil vuit-cents setanta-tres euros  amb noranta-sis cèntims (160.873,96 €)
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims (33.783,53 €)
Preu total: Cent noranta-quatre mil sis-cents cinquanta-set euros  amb  quaranta-nou cèntims (194.657,49 €)
Formalització contracte: 16 d'abril de 2014

--------------------------------------------------------
Mitjançant la present se us comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per efectuar la proposta d'adjudicació per al proper dia 24 de febrer de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


-----------------------------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobres números 2 i 3) per al proper dia 18 de febrer de 2014 a les 9,00 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


--------------------------------------------------------
Es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobre núm. 4) per al proper dia 27 de gener de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


------------------------------------------------------------------------------
Mitjançant la present els informam que la Mesa de contractació d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 13 de gener de 2014 no es podrà dur a terme l'esmentat dia, la nova data de l'obertura d'ofertes es comunicarà via fax a tots els licitadors i es publicarà al perfil del contractant.


------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 3 de gener de 2014

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Anunci al Boib

Exp. Núm. 20/13

“Servei de promoció socioeducativa i foment de l'èxit escolar al barri de Sa Penya i Sa Marina”

ADJUDICACIÓ
Entitat: SERVEIS EDUCATIUS DE LES PITIUES S. COOP.
Data:
 2 de gener de 2014
Import: vint-i-quatre mil euros ( 24.000 €) , preu unitari per hora (33,95 €)
Formalització contracte: 10 de gener de 2014


--------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:00 hores a les dependències municipals sites al C. de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.


--------------------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 

Exp. Núm. 18/13

“Proyecto de cambio de cubierta y falso techo de las piscina de Can Misses"

ADJUDICACIÓ
- Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 23 d'octubre de 2013
- Import: cent vint-i-sis mil cent quaranta-dos euros (126.142 €)
- IVA: vint-i-sis mil quatre-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (26.489,82 €)
- Preu Total: cent cinquanta-dos mil sis-cents trenta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (152.631,82 €)
-Data formalització contracte: 30 d'octubre de 2013

Exp. Núm. 17/13

"Submnistrament d'un vehicle portaféretres"

ADJUDICACIÓ
Entitat: TRANSTEL SA
Data: 2 de gener de 2014
Import:  vuitanta-nou mil cent vuitanta quatre euros (89.184 €)
IVA: catorze mil quaranta-un euros amb quaranta-quatre cèntims (14.041,44 €)
Preu Total: cent tres mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-quatre cèntims (103.225,44 €)
Formalització contracte: 9 de gener de 2014
-------------------------------------------------------------

Nota: Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat modificar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.


-------------------------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.

----------------------------------------------------------------

Nota: En virtud de Decret de delegació de data 9 de setembre de 2013, la presidència de les meses per aquesta licitació correspondran al Tercer Tinent d'Alcalde, Sr. Juan Mayans Cruz.
-------------------------------------------------------------------------------
Nota aclaratòria: Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic a l'annexe I del plec administratiu, model d'oferta econòmica:
On diu "...es compromet a la seva realització per un termini de quaranta-quatre (44) mesos, ...", ha de dir "... es compromet a la seva realització per un terminide quaranta-vuit mesos (48) mesos, ...".

----------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris:  Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 8 de novembre de 2013
Data Mesa obertura ofertes: 18 de novembre de 2013

Enllaç a:
· Ple tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· BOIB núm. 146 de 24 d'octubre de 2013

Exp. Núm. 19/13

"Servei de centre d'acollida municipal"

ADJUDICACIÓ
Entitat: INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Data:
20 de febrer de 2014
Import: dos-cents cinquanta-sis mil quatre-cents tres euros amb seixanta-tres cèntims (256.403,63 €)
IVA: exempt
Formalització contracte: 26 de febrer de 2014


-----------------------------------------------------------
Nota:
Per la present s'informa que davant la impossibilitat de celebrar la Mesa per a l'obertura d'ofertes econòmiques (sobre núm. 2), prevista per al dia 20 de gener de 2014, aquesta es celebrarà el dia 21 de gener de 2014 a les 8:45 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes econòmiques (sobre núm. 2), per al dia 20 de gener de 2014 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:15 hores a les dependències municipals sites al C. de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 


--------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 


-------------------------------------------------------------------------------
Mitjançant decret de data 30 d'octubre s'ha suspès la Mesa per a l'obertura d'ofertes per a l'expedient "Servei de centre d'acollida municipal" prevista pel proper dilluns dia 4 de novembre de 2013, una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant.

-------------------------------------------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic:
En el quadre de característiques tècniques, apartat I, doncs la data límit de presentació de proposicions, és de 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOIB, tal i com es detalla a l'anunci de licitació publicat al BOIB (i no de 7 dies com consta erròniament al Quadre de característiques). PER LA QUAL COSA, LA DATA DE FINALITZACIÓ D'OFERTES FINALITZA EL 25 D'OCTUBRE DE 2013
------------------------------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 25 d'octubre de 2013
Data publicació BOIB: 10 d'octubre de 2013

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre característiques tècniques
· BOIB 10 d'octubre de 2013