Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. 4197/2015

"SERVEI PÚBLIC DE VIGILÀNCIA, PREVENCIÓ, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL MUNICIPI D'EIVISSA"

ADJUDICACIÓ

Entitat: PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS  SL
Import:  quatre-cents quaranta-vuit mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb vint cèntims ( 448.453,20 €)
IVA:  noranta-quatre mil cent setanta-cinc euros amb disset cèntims ( 94.175,17 €)
Preu total: cinc-cents quarant-dos mil sis-cents vint-i-vuit euros amb trenta-set cèntims ( 542.628,37 €)
Data formalització contracte: 26 d'agost de 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nota a 22 de juny de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a
fixar la data de la Mesa de contractació per a l'apertura dels sobres núm. 2 i 3,  el dia 24 de juny de 2015, a les 8,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2n pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta tècnica (criteris no avaluables automàticament), per al proper dia 4 de juny de 2015 a les 8,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota:
Mitjançant la present es us comunica que s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 18 de maig de 2015 atès que no s'han rebut totes les ofertes enviades per correu certificat. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.

--------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA ACLARATÒRIA
Havent-se detectat error en el annex ll (model d'oferta econòmica) del plec de clàusules administratives, s'adjunta el model d'oferta econòmica degudament corregit.
Enllaç a:
· Annex II corregit

------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: 11 de maig de 2015
Data publicació Boib: 23 d'abril de 2015

Enllaç a:
· Boib
· Plec condicions tècniques
· Plec condicions administratives
· Quadre de criteris adjudicació
· Quadre característiques contracte

Exp. Núm. 11727/2014

"Projecte de construcció de 112 nínxols en el cementeri nou d'Eivissa, grups BF i BG"
 
Adjudicació:
- Entitat: OBRAS REUNIDAS, S.L.
- Import: Cinquanta-set mil tres-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-set cèntims (57.324,87 €)
- IVA: Dotze mil trenta-vuit euros amb vint-i-dos cèntims (12.038,22 €)
- Preu total: seixanta-nou mil tres-cents seixanta-tres euros amb nou cèntims (69.363,09 €)
- Data formalització contracte: 10 de març de 2015

Exp. Núm. 12059/2014

"Suministro de caucho para el relleno de alcorques en el Municipio de Eivissa"
 
Adjudicació:
- Entitat: PRONTXIO OBRAS Y PROYECTOS, S.L.
- Import: Quaranta mil euros (40.000 €)
- IVA: Vuit mil quatre-cents (8.400 €)
- Preu total: Quaranta-vuit mil quatre-cents euros (48.400 €)
- Data formalització contracte: 12 de març de 2015

Exp. Núm. P1/2012

"Venda de varis inmobles situats a l'Avinguda Santa Eulalia des Riu amb accès per carrer Carles III, núm. 6"

Procediment:  Adjudicació directa
Criteris d'adjudicació:  Segons ordre de presentació de sol·licituds.
Data publicació BOIB núm. 35: 17 de  març  de 2016
Presentació d'ofertes: A partir del dia 1 d'abril de 2016.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=aHQiVccYvuMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

------------------------------------------------------------------
Nota informativa a: 1/06/2015
Decret classificació de licitadors de data  22/04/2015.

Enllaç a:
· Classificació en PDF

-------------------------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per realitzar l'apertura d'ofertes per al proper dia 21 d'abril de 2015 a les 8,30 hores a les dependències municipals sites al Carrer Canàries núm. 35, 4t pis, de la ciutat d'Eivissa.
 

------------------------------------------------------------------------------------
Se us comunica que s'ha procedit a fixar la data per realitzar la visita guiada per poder visualitzar les oficines i aparcaments objecte d'alineació, el proper dijous dia 26 de març de 2015 a les 9,30 hores. El punt de trobada serà a la mateixa entrada del edifici (planta baixa) en el carrer Carles III núm. 6.

------------------------------------------------------------------------------------
Se us comunica que s'ha procedit a fixar la data per realitzar la visita guiada per poder visualitzar les oficines i aparcaments objecte d'alineació, el proper divendres dia 20 de març de 2015 a les 11,30 hores. El punt de trobada serà a la mateixa entrada del edifici (planta baixa) en el carrer Carles III núm. 6.
Procediment:
Obert
Criteri d'adjudicació: Subhasta
Termini de presentació d'ofertes: 30 de març de 2015
Data publicació BOIB: 14 de març de 2014

Enllaç a:
Bases en PDF
Publicació BOIB

Exp. núm. 53/2014

Contracte d'assistència tècnica per a l'espai cultural Can Ventosa

Nota a 25 de febrer de 2015

Adjudicació:
- Entitat: SONOIBIZA, S.L.
- Import: quaranta-un mil tres-cents vint-i-dos euros amb trenta-dos cèntims (41.322,32 €)
- IVA: vuit mil sis-cents setanta-set euros amb seixanta-vuit cèntims (8.677,68 €)
- Preu total: cinquanta mil euros (50.000 €)
- Data formalització contracte: 26 de febrer de 2015

Exp. 11043/2014

Projecte de demolició de l'edifici de l'antiga Delegació de Govern, en l'Av. Isidoro Macabich, núm. 12-14

ADJUDICACIÓ
Entitat:
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MEDINA SL
Import:  cent vint mil dos-cents seixanta-tres euros amb dos cèntims (120.263,02 €)
IVA:  vint-i-cinc mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (25.255,23 €)
Preu total:   cent quaranta-cinc mil cinc-cents divuit euros amb vint-i-cinc cèntims ( 145.518,25 €)
Data formalització contracte: 14 de maig de 2015.

-----------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per realitzar la proposta d'adjudicació per al proper dia 21 d'abril de 2015 a les 8,15 hores a les dependències municipals sites al Carrer Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

-------------------------------
Procediment:
Obert.
Criteris d'adjudicació:
Un únic criteri el preu.
Termini de presentació d'ofertes:
fins al dia 12 de març de 2015.
Data publicació BOIB: 14 de febrer de 2015.

Enllaç a:
· Anunci BOIB
· Plec de clàusules administratives
· Quadre de característiques tècniques
· Projecte