Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

“Serveis d’assistència tècnica per a espectacles i altres esdeveniments”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: TRUI ESPECTACULOS, S.L.

Data: 30 d'octubre de 2009.
Import: cent dos mil cinc-cents euros (102.500 €).
IVA: set mil quatre-cents euros (16.400 €).
Total: cent divuit mil nou-cents euros (118.900 €).
Sent el valor estimat en cas de pròrroga de dos-cents cinc mil euros (205.000 €).
Data difusió: 5/11/2009

-------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL a l’entitat:
Trui Espectaculos, S.L..

Per un import de:
- cent dos mil cinc-cents euros(102.500 €)
- l’IVA setze mil  quatre-cents euros (16.400 €)
- sent el total de cent devuit mil  nou-cents euros (118.900 €)
- sent el valor estimat en cas de pròrroga de dos-cents cinc mil euros (205.000 €)
Data difusió: 8/07/2009


--------------------------------------------------------------
Anunci licitació:
BOIB nº 79 02.06.2009
Procediment: Obert
Criteris: Unic criteri, el preu
Termini de presententació ofertes: fins el 17 de juny de 2009
Data difusió: 03/06/2009

Enllaç a:
17/09 Plec administratiu
17/09 Plec tècnic
17/09 Preus unitaris