Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

“Proyecto de instalación de una red wifi en la ciudad de Eivissa”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: LEVEL ELECTRONICS, S.L.
Import: noranta-set mil tres-cents noranta euros amb nou cèntims (97.390,09 €)
IVA: quinze mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-un cèntims (15.582,41 €)
Preu total: cent dotze mil nou-cents setanta-dos euros amb cinquanta cèntims (112.972,50 €)
Data difusió: 30/06/2009


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
LEVEL ELECTRONICS,  S.L.
Per un import de:
·
 Noranta-set mil tres-cents noranta euros amb nou cèntims (97.390,09 €)
· IVA quinze mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-un cèntim (15.582,41 €)
·
Sent el total de cent dotze mil nou-cents setanta-dos euros amb cinquanta cèntims (112.972,50 €)
Data difusió: 25/05/2009


---------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 18 de maig de 2009 a les 10.15 hores per fer la seva proposta d’adjudicació.
Data difusió: 14/05/2009