Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Adquisició, instal·lació i manteniment de cinc càmeres per al control i vigilància del trànsit per a la Policia Local d'Eivissa"

- Data formalització contracte: 28 de juliol de 2011
Data difusió: 30/08/2011


---------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.
- Data: 14 de juliol de 2011
- Import: trenta-vuit mil cent tretze euros amb trenta-tres cèntims (38.113´33 €)
 -IVA: sis mil vuit-cents seixanta euros amb trenta-nou cèntims (6.860´39 €)
-Preu Total: quaranta-quatre mil nou-cents setanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (44.973´72 €)
-Termini formalització contracte: 11 d'agost de 2011
Data difusió: 26 de juliol de 2011


-----------------------------------------------------------
"Reunida la Mesa en data 2 de maig de 2011 per l'obertura de la proposició econòmica i tècnica (sobre núm.2), es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'emetre el corresponent informe.
Us comuniquem que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 9 de maig de 2011 a les 10,00 hores, a les dependències municipals del Carrer Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, de la Ciutat d'Eivissa."
Data de difusió: 05/05/2011