Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

“Servei de prevenció aliè de riscos laborals”

ADJUDICACIÓ
- Entitat: SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD MUPRESPA, S.L.U.
- Data: 18 de novembre de 2011
- Import: quaranta-set mil nou-cents vuitanta euros (47.980 €)
- IVA corresponent: quatre mil cent seixanta-cinc euros amb vint cèntims (4.165,20 €)
-Preu Total: cinquanta-dos mil cent quaranta-cinc euros amb vint cèntims (52.145,20 €)
-Termini formalització contracte: fins el 30 de desembre de 2011
- Data de difusió: 20 de desembre de 2011
----------------------------------------------------------
Nota: "Reunida la Mesa en data 9 de maig de 2011, i a la vista de la documentació aportada per les empreses, es va passar l'expedient complet a informe del tècnic a fi d'emetre el corresponent informe.

Mitjançant la present es comunica que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 13 de setembre de 2011 a les 13,00 hores."
Data difusió: 12/09/2011

----------------------------------------------------------
- Procediment: Obert
- Criteris: Varis criteris d'adjudicació
- Termini de presentació d´ofertes: fins l'1 d'abril de 2011.
Data de difusió: 17 de març de 2011 
 
Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Anunci BOIB núm.39 de data 17 de març de 2011 (anunci 5056)