Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Proyecto para la restauración de la casa rural de Can Tomeu"

ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL
Data: 23 d'agost de 2010.
Import: tres-cents vint mil sis-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims ( 320.689,65 €)
IVA: cinquanta-set mil set-cents vint-i-quatre euros amb catorze cèntims ( 57.724,14 €)
Preu total :  tres-cents setanta-vuit mil quatre-cents tretze euros amb setanta nou cèntims ( 3 78.413,79 €)
Data de difusió: 26 d'agost de 2010

-----------------------------------------------
Nota difusió: 29 de juliol de 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.A.
- Data: 26 de juliol de 2010
- Import: tres-cents vint mil sis-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims (320.689.65 €)
- IVA: cinquanta-set mil set-cents vint-i-quatre euros amb catorze cèntims (57.724.14 €)
- Preu Total: tres-cents setanta-vuit mil quatre-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (378.413.79 €)

-------------------------------------
Nota a 16/07/2010:

La Mesa es reunirà el dia 19 de juliol de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.
------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 25 de juny de 2010.

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Memòria Casa Pagesa Can Tomeu
· Memòria Annexe Casa Pagesa
· Plànols
· Pressupost
· Estudi geotècnic
· BOIB 12/06/2010 núm. 89 anunci núm. 13284