Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte d'instal·lació d'un sistema automatitzat de control d'accés a Dalt Vila i La Marina"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  CITY GREEN, S.L.
- Data: 27 de juliol de 2010
- Import: seixanta-nou mil nou-cents seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (69.968.96 €)
- IVA: dotze mil cinc-cents noranta-quatre euros amb quarant-un cèntims (12.594.41 €)
- Preu Total: vuitanta-dos mil cinc-cents seixanta-tres euros amb trenta-set cèntims (82.563.37 €)
Data difusió: 29 de juliol de 2010

------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: CITY GREEN SL         
Data : 11 de  juny  de 2010.
Import:   Seixanta-nou mil nou-cents seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (69.968,96 €)
IVA: Onze mil cent noranta-cinc euros amb tres cèntims (11.195,03 €)
Preu total:  Vuitanta-un mil cent seixanta-tres euros amb noranta-nou cèntims (81.163,99 €)
Data de difusió: 14/10/2010