Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

"Suministro de dispositivos de identificación personal"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: TRC INFORMÁTICA, S.L.
- Data: 30 de març de 2010.
- Import: cinquanta-nou mil sis-cents setanta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (59.679´82 €)
- IVA: nou mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb setanta-set cèntims (9.548´77 €)
- Preu Total: seixanta-nou mil dos-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta-nou cèntims (69.228´59 €)

---------------------------------------------------------------------
Nota:
ADJUDICACIO PROVISIONAL
Entitat: TRC INFORMATICA, S.L.
Data: 16 de març de 2010
- Import:  cinquanta-nou mil sis-cents setanta euros amb vuitanta-dos cèntims (59.679´82 €)
- I.V.A.: nou mil quatre-cents vuitanta euros (9.480 €)
- Import total:  seixanta-nou mil dos-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta nou cèntims (69.228´59 €).
Data difusió: 19 de març de 2010