Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

“Portal del Proveïdor per l´automatització del procés de factura electrònica a l´Ajuntament d´Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  INDENOVA, S.L.
Data: 16 de març de 2010
- Import: cinquanta-set mil dos-cents cinquanta euros (57.250 €)
 -IVA: nou mil cent seixanta euros (9.160 €)
-Preu Total: seixanta-sis mil quatre-cents deu euros (66.410 €)

-----------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIO PROVISIONAL
Entitat: INDENOVA, SL
· Data: 22 de febrer de 2010
· Import: cinquanta-set mil dos-cents cinquanta euros (57.250 €)
· I.V.A.:  nou mil cent seixanta euros  (9.160 €)
· Import total: seixanta-sis mil quatre-cents deu euros (66.410 €).