Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

“Restauració dels parapets entre Sant Bernat i Santa Tecla”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: REFOART,S.L.
Data: 28 de desembre de 2009
Import: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (382.345,58 €) 
IVA: seixanta-un mil cent setanta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims (61.175,29 €)
Preu Total: quatre-cents quaranta-tres mil cinc-cents vint euros amb vuit-cents setanta-sis cèntims (443.520,876 €).

-----------------------------------------------------------
ADJUDICACIO PROVISIONAL
Entitat: REFOART, S.L.
Data: 15 de desembre 2009
Import: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (382.345,58 €) 
I.V.A.:  seixanta-un mil cent setanta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims (61.175,29 €)
Import total: quatre-cents quaranta-tres mil cinc-cents vint euros amb vuit-cents setanta-sis cèntims (443.520,876 €).
Data difusió: 17/12/09

-------------------------------------------------------------
Nota a 10 de desembre de 2009:  La Mesa d´obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 1 i 2c) avaluables mitjançant xifres o porcentatges (sobre núm.3) s´efectuarà el proper dilluns dia 14 de desembre de 2009 a les 14:00 hores.

Nota a 12 de novembre de 2009:
La composició de la Mesa de Contractació figura a la clàusula 15 del plec de condicions administratives particulars.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins el 20 de novembre de 2009.
Enllaç: Boib 7 de novembre

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Plec de condicions
· Memòria
· Plànols
· Medicions i pressupost
· Seguretat i salut