Desembre 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagen

L'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat aquest divendres, en sessió extraordinària, la delegació d'atribucions del Ple i de la Junta de Govern Local, així com les dedicacions i retribucions.

Com ja va anunciar l'alcalde d'Eivissa, Rafael Triguero, l'estructura del seu Equip de govern municipal respon a l'objectiu de posar en el centre de l'acció política les principals necessitats de la ciutadania, estirà formada per 14 regidors i es dividirà en quatre grans àrees, cada una coordinada per un tinent d'alcalde: Social, Sostenibilitat, Modernització i Transformació i Embelliment i Transició Energètica. L'alcalde no ha delegat la gestió de la Policia Local d'Eivissa.

Respecte a les dedicacions i retribucions, l'Ajuntament d'Eivissa manté els salaris i tindrà set dedicacions exclusives, que corresponen a l'alcalde (63.164,19), a tres tinents d'alcalde (57.760,14)i a tres regidors (51.878,25); mentres que un tinent d'alcalde i cinc regidors tindran dedicació parcial al 80%. Per completar, un regidor tindrà una dedicació del 50% i un altre exercirà el càrrec sense dedicació, amb una retribució mensual.

Per la seua part, els regidors portaveus dels grups municipals de l'oposició percebran en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 1.150 euros mensuals i la resta sense dedicació exclusiva ni parcial, 940 euros mensuals en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació.

A més, durant la sessió plenària extraordinària d'aquest divendres s'ha acordat la periodicitat de sessions del Ple l'últim dijous de cada mes, la creació i composició de Comissions Informatives, el nomenament de representants a Òrgans Col.legiats i s'han designat vuit de les 12 places per a personal eventual, que són les de cap de gabinet, adjunt al cap de gabinet, un lloc de coordinació i modernització contínua, cap de premsa, adjunt de premsa, director de projectes, així com les places de secretari/a del grup municipal majoritari de l'oposició i del grup municipal del Partit Popular.

Per acabar, s'han conformat els quatre grups polítics (Partit Popular, Partit Socialista, Vox i grup mixt, del que formarà part la regidora d'Unides Podem) i s'han designat els seus portaveus.

Wpp