Desembre 08, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Futur Museu del Mar i de la PescaL'Ajuntament d'Eivissa ha cedit l'antic edifici conegut com sa Consigna de pescadors o Sanitat exterior, al Consell Insular d'Eivissa per albergar la museització d'un espai etnogràfic del Museu de la Mar i la Pesca.

El conveni, signat per les dues administracions, preveu la concessió demanial gratuïta d'ús temporal i privatiu del domini públic local de l'edifici, propietat de l'Ajuntament d'Eivissa anomenat edifici de sa Consigna o Sanitat Exterior, ubicat a la zona de sa Riba al port d'Eivissa, al Consell Insular d'Eivissa, per a la posada en marxa i posterior gestió d'un centre museístic de titularitat pública insular, el futur Museu de la Mar i de la Pesca.

Aquesta concessió demanial de l'ús privatiu no implica ni la cessió de la titularitat del domini públic, ni la pèrdua de les facultats dominicals de l'ajuntament sobre l'edifici, que té el caràcter d'immoble. Aquesta concessió d'ús tendrà una duració de 75 anys.

La concessió demanial de l'ús privatiu de l'edifici municipal de Sanitat Exterior tendrà caràcter gratuït, ja que la utilització privativa de l'edifici no comporta una utilitat econòmica per al concessionari

Al conveni, les parts acorden la creació d'una comissió paritària per supervisar i fer el seguiment dels objectius del conveni. La comissió estarà formada pel regidor de l'àrea de Cultura i Patrimoni i el/la tècnic/ca de Patrimoni Històric de l'Ajuntament d'Eivissa. Per part del Consell Insular, el/la cap del Departament competent en matèria de museus i un tècnic/ca del Departament competent en matèria de museus. La comissió ha de resoldre les situacions excepcionals que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes derivats del conveni.

El conveni inclou que per part de l'Ajuntament es permetrà, en qualitat de propietari del bé, al Consell, la realització de les obres necessàries en l'interior de l'edifici per a la seua adaptació en un espai museístic, de conformitat a un projecte executiu d'adequació de l'edifici que ha de comptar amb l'autorització de l'Ajuntament.

Així mateix, en tractar-se de un edifici de caràcter històric d'un important valor arquitectònic, que figura en el PEPRI amb un grau de conservació 1.2, l'Ajuntament, com a propietari, autoritza el Consell per a l'execució d'un control arquitectònic previ, amb la finalitat de executar les obres d'adequació de l'edifici en un centre museístic de manera segura per a la preservació de l'edifici i la conservació dels seus elements originals.

Aquest conveni de cessió forma part dels acords establerts entre l'Ajuntament d'Eivissa, el Consell, el Govern balear i l'Autoritat Portuària per a la creació d'aquest centre. Els acords estableixen per part de l'Ajuntament d'Eivissa la cessió de l'edifici; el Consell Insular d'Eivissa, aportarà les embarcacions tradicionals i la col·lecció museística relativa al mar, la pesca i els mestres d'aixa que són de la seva titularitat, a més de l'aportació econòmica que es defineixi per a rehabilitar l'immoble i gestionar el futur centre museístic; per part d'Autoritat Portuària, formarà part d'aquest centre museístic la zona del moll de sa Riba, entre el dic d'abric i el dic d'Alba, de titularitat d'APB, on s'ubicarà la part flotant d'aquest centre i on es preveu amarrar les diferents embarcacions tradicionals de pesca, propietat del Consell d'Eivissa i altres propietaris, que tenen un alt valor històric i etnogràfic; el Govern de les Illes balears col·laborarà econòmicament en la creació i gestió del futur centre museístic i l'Autoritat Portuària, autoritzarà l'ús dels espais així com els permisos per a ubicar la senyalització necessària del futur centre.

L'edifici de tres plantes, ocupa una superfície de 261m2 construïts. Però al marge d'aquest espai, la col·lecció del futur museu també s'exposarà al pantalà més proper al Mur del Port Vell.

Wpp