abril 01, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

TaxiL’Ajuntament d’Eivissa sol·licita un calendari de dies lliures al sector del taxi del municipi per tal d’organitzar els descansos del personal en el període compres entre maig i desembre de 2020.

La regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament d’Eivissa ha sol·licitat al sector del taxi la presentació, en el termini de 10 dies hàbils, d’ una proposta de calendari de dies lliures pel període comprès entre maig i desembre de 2020.
La presentació, per part de les diferents associacions del taxi, del calendari de lliurances és un dels acords al que es va arribar en la reunió mantinguda el passat mes d’octubre. Així mateix també s’ha sol·licitat que al mes de novembre es presenti el calendari complert que inclogui els 12 mesos de l’any natural següent de tal forma que es pugui establir un sistema de torns i descansos pels conductors i conductores.

Aquesta sol·licitud està basada en l’article 27 del Reglament del Servei de Transport urbà de viatgers lleuger de lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa que contempla que “correspon a l'Ajuntament establir les mesures d'organització i ordenar el servei en matèria d'horaris, calendaris, descansos, vacances, escoltades les associacions professionals d'Empresaris i Treballadors" i que preveu la possibilitat d’establir un sistema de torns que, de manera rotatòria, permeti el descans de la tercera part dels vehicles diàriament.

Atès que no s’ha rebut cap proposta per part de cap associació, l’Ajuntament d’Eivissa ha decidit sol·licitar que, en el termini màxim de 10 dies naturals, es presenti la proposta de calendari de dies lliures que reflecteixi el descans setmanal.