Mai 25, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

CP Can MissesL’Ajuntament d’Eivissa inverteix prop d’un milió d’euros en inversions de manteniment, bidells i neteja als 9 centres escolars del municipi.

L’Ajuntament d’Eivissa ha invertit un total de 972.971,04 euros en el manteniment dels centres escolars durant l’any. Una despesa que inclou les obres sol·licitades pels centres escolars, els serveis de bidells i de neteja i que significa la inversió més gran feta als darrers anys. Les obres han estat executades durant aquest estiu als 9 centre escolars de municipi: Poeta Villangómez, Portal Nou, Sa Jovería, Can Cantó, Can Misses, Blanca Dona, Cas Serres, sa Graduada i sa Bodega.

Les regidories d’Educació i Obres desenvolupen les competències que, en matèria de vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, conservació i manteniment d’edificis on es desenvolupen ensenyament d’educació infantil primària i educació especial, deriven d’aquesta funció. En aquest sentit, i per tal d’implementar les intervencions que els fan arribar els centre escolars, es va crear la Comissió de Conservació i Manteniment de centres escolars. Aquesta comissió es reuneix amb una periodicitat setmana on s’analitzen totes les demandes dels equips directius dels centres que es realitzen a través de la seu electrònica municipal i és aquí on es donen respostes, es planifiquen i executen les accions. Si escau, es comunica a l’IBISEC les deficiències dels centres escolars.

Pel que fa al servei de manteniment i vigilància dels centres escolars, cada centre educatiu disposa d’un Auxiliar de Serveis, en total 9 bidells, a jornada completa, per desenvolupar petites reparacions, manteniment d’instal·lacions i vigilància, a més d’un oficial de primera. Pel que fa al servei de neteja, els centres escolars disposen d’un operari de neteja i aquells que tenen dues línies disposen de dues persones per netejar, en total 15 treballadors.

Pel que fa a les inversions, per centres educatius, el CEIP Poeta Villangómez rep un total de 83.463,57 euros d’inversió, dels quals 32.668,75 es refereixen a les inversions en manteniment. Enguany les inversions més rellevants han estat la reparació de l’esquerda de l’aula d’infantil. Reparació d’arquetes per problemes d’olors, reparació de portes d’alumini, finestres exteriors i substitució de termos d’aigua. La rest d’inversió correspon a bidells (25.983,82 euros) i neteja (24.811 euros).

El CEIP Can Cantó ha obtingut una inversió total de 65.217,47 euros. Pel que fa a les principals inversions, valorades en 14.442,65 euros, han estat la substitució de les finestres dels banys, la reparació i substitució de rajoles al passadís i la reparació del magatzem exterior. La resta (25.983,82 euros està destinat als bidells i 24.811 euros a la neteja).

El CEIP Cas Serres s’hi han invertit 80.339,43 euros, dels quals 29.544,61 euros corresponen a les inversions en matèria de reparació dels jocs infantils del pati, la substitució de les persianes d’aules, canalitzacions, reparacions d’esquerdes i la instal·lació de la tanca d’infantil a més de la realització de soleres al pati. La resta, 25.983,82 euros, corresponen als bidells, i 24,811 euros al servei de neteja.

Al CEIP Portal Nou s’hi ha invertit un total de 59.279,91 euros, dels quals 8.485,09 corresponen a inversions relacionades amb la reparació dels banys de l’aula, substitució de claus de pas d’aigua i reparació de la teulada. La resta de la inversió correspon als bidells (25.983,82 euros) i al servei de neteja (24.811 euros)

El CEIP Can Misses ha obtingut una inversió total de 87.427,18 euros dels quals 11.822,36 euros corresponen a la realització de les inversions en manteniment més rellevants com han estat la reparació del mur i la tanca exterior del pati de l’escola, instal·lació de finestres i la substitució de la fusteria d’alumini. La resta correspon a la inversió en bidells (25.983,82 euros) i neteja (49.621 euros).

Al CEIP sa Graduada, s’han executat inversions en manteniment per valor de 35.544,95 euros en obres com son la reparació del sistema de climatització de l’escola, la reparació de les portes de seguretat i reparació de lampisteria. També s’inverteixen en bidells (25.983,82 euros) i neteja (49.621 euros).

Pel que fa al CEIP Sa Jovería, la inversió total és de 81.388,27 euros. A aquest centre escolar s’ha realitzat la reparació del sistema de climatització, reparació de portes de fusta i alumini, reparació de desaigües i de banys, entre d’altres obres, per valor de 21.767,27 euros. Pel que fa a la despesa dels bidells és de 10.000 euros i la de neteja de 49.621 euros.

Al CEIP Blanca Dona el total de la inversió és de 95.579,44 euros.
Les inversions més rellevants han estat la reparació i manteniment de la xarxa elèctrica, substitució i reparació del bany, la pavimentació i la solera i l’adaptació de l’aula a més de fer noves connexions de canonades i desaigües.
Aquestes obres han comptat amb un pressupost de 19.974,62 euros. LA resta de la inversió municipal va destinada a la contractació dels bidells (25.983,82 euros) i el servei de neteja (49.621 euros).

Al CEIP Sa Bodega s’inverteix un total de 98.504,54 euros, dels quals 22.899,76 són inversions directes en la reparació de la teulada, substitució dels arbres del pati, la reparació de l’intèrfon, reparació del sistema de protecció antiincendis i la reparació de la porta d’entrada de l’escola. La resta d’inversió va destinada a la despesa dels bidells (25.983,82 euros) i el servei de neteja (49.621 euros).

Les despeses de bidells i servei de neteja van en funció de si els centres escolars són d’una o dues línies.

També s’han incorporat 20.621,42 euros en la provisió de materials i noves eines per les diferents tasques que duen a terme els bidells escolars.

Els centre d’una línia són CEIP Cas Serres, Portal Nou, Can Cantó i Poeta Villangómez. Els de dues línies són els CEIP Blanca Dona, Can Misses, Sa Jovería, sa Bodega i sa Graduada.

Segons l’evolució de les inversions totals als centres educatius de la ciutat, l’any 2018-2019 ha estat la xifra màxima invertida amb la quantitat total de 972.971 euros, dels quals 197.130,06 corresponen a despeses i inversions directes en manteniment; 217.870,56 corresponen al servei de manteniment i vigilància (9 bidells); 347.870 euros al servei de neteja (15 treballadors); 160.000 euros a les despeses elèctriques als centres escolars i 20.621,42 euros a altres inversions. Hi ha un romanent de 30.000 euros que s’executarà fins al final de desembre.