Mai 22, 2022

ajuntamentdaltvila

"Projecte de reordenació de l'accès oest del Baluard de Santa Llúcia"

ADJUDICACIÓ
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
Data: 19 de setembre de 2014
Import: cent quaranta-set mil euros (147.000 €)
IVA: trenta mil vuit-cents setanta euros (30.870 €)
Total: cent setanta-set mil vuit-cents setanta euros (177.870 €)
Formalització contracte: 30 de setembre de 2014
 

-------------------------------------------
Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució
----------------------------------------------------

Havent-se emès informe en relació a les ofertes presentades, mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per efectuar la proposta d'adjudicació per al proper dia 27 de juny de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.