Seu Patronat Esports Eivissa

Facebook
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

971 397 548 Can Misses
971 397 549 Es Viver

El Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa, es constitueix com a Fundació Pública de Serveis a l'emparament de l'article 85. c. del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, i es crea amb personalitat jurídica pròpia i autonomia financera i funcional, dependent de l'Ajuntament d'Eivissa en ordre als objectius següents:
- La finalitat primordial serà la promoció esportiva i el desenvolupament de l'educació física de la població del municipi d'Eivissa, així com les pràctiques esportives de caràcter aficionat.
- La promoció de tota classe d'instal·lacions esportives, així com la conservació, reparació  i administració de les de propietat municipal.
- Facilitar a tots els veïns la utilització preferent de les instal·lacions esportives municipals que pel seu caràcter formatiu i d'espai no han de tenir una finalitat lucrativa. Les aportacions dels usuaris que fixi el Patronat, seran per tant com a quotes de contribució al manteniment d'aquestes instal·lacions i no  per raó del seu ús.
- Gestionar el possible ús d'altres instal·lacions públiques o privades, de Centres Escolars o Clubs, per al compliment de les finalitats del Patronat.
       
- Contractació de personal tècnic, administratiu i de manteniment necessari per atendre els diversos objectius que es fixen.

LA JUNTA RECTORA DEL PME:

Actua baix la tutela de l'Ajuntament d'Eivissa al qual li correspon la suprema funció directiva i tuïtiva de la Fundació, així com la fiscalització i censura de les seves activitats. 

- El govern i administració del servei estarà a càrrec de la Junta Rectora la qual celebrarà reunions ordinàries i extraordinàries. Les ordinàries tendran caràcter mínim bimensual. Les extraordinàries es celebraran quan el President ho estimi oportú, que estirà obligat a fer-ho quan hi hagi assumptes a tractar que requereixin la seva convocatòria, o ho demanin un mínim de quatre dels seus membres.

- Les seves funcions són:

a) Aprovar els programes d'actuació i les seves revisions anuals.

b) Elaborar el Pressupost d'actuació del Patronat per a la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament. Igualment li correspon preparar els pressupostos extraordinaris quan es tracti de dur a terme obres de primer establiment, així mateix es tendrà que sotmetre a la conformitat del Ple de l'Ajuntament.

c) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament en Ple la plantilla del personal tècnic, administratiu i de manteniment que es precisi.

d) Adoptar les mesures adequades per a la millor organització i funcionament del servei.

e) Donar compte al Ple de l'Ajuntament de la tasca realitzada mitjançant una Memòria destinada a informar a la Corporació sobre el funcionament del servei i actuació de la Fundació durant l'exercici.

COMPETÈNCIES

El Patronat està facultat per realitzar tots els actes que s'encaminin al compliment de les finalitats assenyalades  a l'article primer d'aquest Estatut, i en particular per:

a) Sol·licitar subvencions, auxilis i altres ajudes de l'Estat, Corporacions públiques i particulars.
b) Formalitzar convenis o contractes de qualsevol classe.
c) Atorgar tota classe de contractes relatius a l'adjudicació d'obres, instal·lacions i serveis, i el seu manteniment i conservació, i atorgar contractes d'avanç i préstecs o crèdits, prèvia autorització expressa de l'Ajuntament Ple.
d) Organitzar tots els serveis de la Fundació.
e) Procedir a l'adquisició de material, utensilis, mobiliari i bens de tota classe, excepte els immobles, i a la seva alienació quan es tracta de parcel·les o efectes qualificats com a no utilitzables.