Juliol 12, 2024
Portal de Transparència

1) Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament (8)

1. Les dades biogràfiques de l'Alcalde/sa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec actual, foto, ressenya biogràfica - mínim de quatre línies cada un - o el seu CV, així com les seves adreces electròniques.
· Organigrama municipal

2. L'agenda institucional de l'alcalde/essa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seva pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants).
· Agenda de l'alcalde i dels membres de l'equip de govern

3. Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/sa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.

· 2022 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2022 Despeses de viatge Turisme
· 2022 Despeses de viatge Administració General
· 2021 Despeses de viatge Turisme
· 2021 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2021 Despeses de viatge Administració General

· 2020 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2020 Despeses de viatge Turisme
· 2019 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2019 Despeses de viatge Turisme
· 2018 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2018 1r a 3r trimestre: Despeses de viatge Turisme
· 2017 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2017 Despeses de viatge Turisme

4. La Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions.
- Relació de llocs de feina 2022 (BOIB)
- Relació de llocs de feina 2021 (BOIB)
- Relació de llocs de feina 2020
- Relació de llocs de feina 2019
- Relació de llocs de feina 2018
- Relació de llocs de feina 2017
- Personal eventual

5. Les dades bàsiques de tots i cadascun dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex).
- Organismes municipals

6. La Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex) .
- Relació de llocs de feina 2022 (BOIB)
- Relació de llocs de feina 2021 (BOIB)
- Relació de llocs de treball MACE
- Relació de llocs de treball Patronat Municipal de Música
- Relació de llocs de treball Patronat Municipal d'Esports
- Relació de llocs de treball INVISA: no n'hi ha d'espefícament adscrits per pressupost
- Relació de llocs de treball CEPH: no n'hi ha d'espefícament adscrits per pressupost

7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels directors generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats participades pel mateix.
· Dades i CV càrrecs electes

8. El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.
· Dades i CV càrrecs electes

2) Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament (6)

9. Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. L'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut.
- Pla de Mandat calendaritzat 2019-2023
- Pla de Govern 2019-2023
- Acords de Govern 2019 PSOE-Unidas Podemos
- Seguiment del Pla de Mandat 2019
- Pla de Govern 2015-2019
- Seguimiento del Plan de Mandato 2017 
- Agenda Local 21
- Manifest Eivissa Verda (És el pla estratègic municipal en matèria de medi ambient. També es pot descarregar des de l'apartat Agenda Local 21)

10. Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conèixer les seves relacions de dependència.
- Organigrama municipal actualitzat

11. Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.

12. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cada un d'ells.
- Immobles urbans
- Immobles rústics
- Immobles en lloguer

13. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics)
- Inventari de vehicles de l'Ajuntament d'Eivissa
- Inventari de vehicles del Patronat Municipal d'Esports
La resta de Patronats i ens municipals no disposen de vehicles.

14. L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cada un dels tres últims exercicis tancats.
Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament d'Eivissa 2015:
- Drets reals
- Immobles urbans
- Immobles rústics
- Vies públiques
- Béns revertibles
- Mobles de caràcter històric i obres d'art
- Valors mobiliaris (accions)
- Altres béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal d'Esports 2015:
- Inventari de béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal de Música 2015:
- Inventari de béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal del MACE 2015:
Drets reals
Mobles de caràcter històric
- Altres béns

3) Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials (7)

15. Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).
- Decret de modificació de la Unitat de Transparència (28/11/2018)
- Adhesió al Codi de la FEMP
- Decret de constitució de la Unitat de Transparència

16. Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.
- Ordres del dia

17. Les actes íntegres dels plens municipals.

- Actes dels plens 2023

- Actes dels plens 2022
- Actes dels plens 2021
- Actes dels plens 2020
- Actes dels plens 2019
- Actes dels plens 2018
- Actes dels plens 2017

18. Els acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.

- Acords Junta de Govern 2023

- Acords Junta de Govern 2022
- Acords Junta de Govern 2021
- Acords Junta de Govern 2020
- Acords Junta de Govern 2019
- Acords Junta de Govern 2018
- Acords Junta de Govern 2017

19. Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.
- Vídeos dels plens a partir de 2018
- Vídeos dels plens anterios a 2018

20. Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex)
- Sentències 2022
- Sentències 2021
- Sentències 2020
- Sentències 2019
- Sentències 2018
- Sentències 2017

21. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hagués hagut, això es publicarà expressament a la web).

No n'hi ha hagut