Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de la constitució de la borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua.

Enllaç a:
· Resolució en pdf


--------------------------------------
Acta valoració de mèrits del procés selectiu de la borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua
Els aspirants disposaran de tres dies hàbils per presentar al·legacions respecte als resultats publicats a la Web de l’ Ajuntament i a la seu electrònica, comptadors a partir del dia següent de la publicació de la present acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.
Termini de presentació: del 21 al 26 d'octubre, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta valoració en pdf


--------------------------------------

Llista definitiva del procés selectiu de la borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua
L'interessat disposa de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci per presentar la documentació que acrediti els mèrits al·legats per a l’avaluació de la fase de concurs juntament amb l’acreditació d’estar en possessió de la titulació requerida a la base 2.1.d. (Data de publicació: 10 d'octubre de 2016).

Enllaç a:
· Anunci en pdf

----------------------------------
Acta del tercer exercici pràctic del procés selectiu de la borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua

Acta de la realització del tercer excercici, prova pràctica, de la fase d'oposició de la borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua.
Els aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils per a la presentació d'al·legacions (del 3 al 5 d'octubre).

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------------------
Acta de rectificació i nova valoració del segon exercici, prova teòrica i puntuació de l'excercici, de la fase d'oposició de la borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua.
S’informa als aspirants que disposen d’un termini de tres dies hàbils per a la presentació d’al·legacions respecte al contingut de la present acta (del 23 al 26 de setembre de 2016).

Enllaç a:
· Acta en pdf


---------------------------------------
Acta de la realització del segon excercici, prova teòrica i puntuació de l'excercici, de la fase d'oposicó de la borsa de tècnic de procesos i millora contínua. Els interessats disposen de tres dies hàbils per a la presentació d'al·legacions (del 22 al 24 de setembre de 2016).

Enllaç a:
· Acta en pdf
· Solucionari


-------------------------------
Acta de la prova de català del procés selectiu de la borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua
Acta de la prova de català del procés selectiu de la borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Acta en pdf
· Decret llista definitiva d'admesos/es


---------------------------------------------------

Admesos i exclosos al procés selectiu de la borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua
Decret d’admesos i exclosos del procés constitució d'una borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua i dates de la prova de català i de la segona prova.
Els interessats disposen de tres dies per subsanar errors o aportar documentació, del 3 al 6 de setembre de 2016.

Enllaç a:
· Decret en pdf


------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic de gestió de processos i millora contínua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 17 al 28 de juny de 2016, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
· Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
· SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.

3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.

4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud