Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. núm. 6/10

"Neteja de vidres de les dependències municipals"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ELEAL, S.L.
- Data: 4 de novembre de 2010
- Import: cinquanta-un mil vuit-cents euros (51.800 €)
- IVA: nou mil tres-cents vint-i-quatre euros (9.324 €)
- Preu Total:seixanta-un mil cent vint-i-quatre euros (61.124 €)
Data difusió: 10/11/2010

--------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ   PROVISONAL
Entitat:    LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ELEAL  SL
Data:  2  de  setembre de 2010.
Import:    cinquanta-un mil vuit-cents euros (51.800 €)
IVA:   nou mil tres-cents vint-i-quatre euros ( 9.324  €)
Preu total :  Seixanta-un mil  cent vint-i-quatre euros ( 61.124 €) 
Data difusió: 7 de setembre de 2010

--------------------------------------------------------
Nota a 20 d'agost de 2010:
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 23 d'agost de 2010 a les 10:00 hores per procedir a l'obertura de l'oferta relativa als criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges (Sobre núm.3)."

--------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 9 d 'agost de 2010

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· BOIB núm. 110 de data 24 de juliol de 2010, anunci num. 16.578

Exp. Núm.: 7/10

"Subministrament de productes de neteja"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
- Entitat:  MARIPOL & ROYAL, S.L.
- Data: 4 de novembre de 2010
- Import: cinquanta-dos mil euros (52.000 €)
- IVA: nou mil tres-cents seixanta euros (9.360 €)
- Preu Total: seixanta-un mil tres-cents seixanta euros (61.360

--------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: MARIPOL & ROYAL SL
Data: 2 de setembre de 2010.
Import: cinquanta-dos mil euros (52.000 €)
IVA: nou mil tres-cents seixanta euros ( 9.360 €)
Preu total: Seixanta-un mil tres-cents seixanta euros ( 61.360 €)
Data difusió: 7 de setembre de 2010

--------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 9 d'agost de 2010

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· BOIB núm. 110 de data 24/07/2010 (anuncio núm. 16574)

Exp. núm. 35/10

"Servei informació turística a les oficines municipals"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: MUCHOTICKET SL
Data: 10 de setembre de 2010.
Import: vuitanta-sis mil trenta-sis euros amb seixanta cèntims (86.036,60 €)
IVA: quinze mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-nou cèntims (15.486,59 €)
Preu total: Cent un mil cinc-cents vint-i-tres euros amb dinou cèntims (101.523,19 €)
Data de difusó: 21 de setembre de 2010

---------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: MUCHOTICKET, S.L.
- Data: 20 d'agost de 2010
- Import: vuitanta-sis mil trenta-sis euros amb seixanta cèntims (86.036.60 €)
- IVA: quinze mil quatre-cents vuitanta euros amb cinquanta-nou cèntims (15.486.59 €)
- Preu Total: cent un mil cinc-cents vint-i-tres euros amb dinou cèntims (101.523.19 €)
Data difusió: 1 de setembre de 2010

--------------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 9 d'agost de 2010

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· BOIB núm. 110 de data 24 de juliol de 2010, anunci num. 16.576

Exp. núm. 23/10

"Projecte de passarel.la de Ses Feixes"
     
ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL
Data: 23 d'agost de 2010.
Import: noranta-cinc mil dos-cents un euros amb seixanta-cinc cèntims (95.201,65  €)
IVA:  disset mil cent trenta-sis euros amb trenta cèntims (17.136,30 €)
Preu total: cent dotze mil tres-cents trenta-set euros amb noranta-cinc cèntims (112.337,95  €)
Data difusió: 26 d'agost de 2010

-----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL
Data: 27 de juliol de 2010.
Import: noranta-cinc mil dos-cents un euros amb seixanta-cinc cèntims (95.201,65 €)
IVA: disset mil  cent  trenta-sis  euros amb trenta cèntims ( 17.136,30 €)
Preu total: cent dotze mil tres-cents  trenta-set euros amb  noranta-cinc cèntims ( 112.337,95 €)
Data difusió: 29/07/2010
-----------------------------------
Nota a 16/07/2010:
La Mesa es reunirà el proper dia 19  de juliol de 2010  a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.

Exp. núm. 39/10

"Ampliació del centre d'educació infantil i primària CP Poeta Villangómez"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  ELECNOR, S.A.
- Data: 15 d'octubre de 2010
- Import: sis-cents noranta mil euros (690.000 €)
- IVA: cent vint-i-quatre mil dos-cents euros (124.200 €)
- Preu Total: vuit-cents catorze mil dos-cents euros (814.200 €)
Data difusió: 22/10/2010

----------------------------------------------------------   
ADJUDICACIÓ PROVISONAL
Entitat: ELECNOR SA
Data: 8 de setembre de 2010.
Import: sis-cents noranta mil euros ( 690.000 €)
IVA:  cent vint-i-quatre mil euros ( 124.000 €)
Preu total:  Vuit-cents catorze mil dos-cents euros ( 814.200 €) 
Data difusió: 10 de setembre de 2010

------------------------------------------------------------
Nota a 13 d'agost:
D’acord amb la clàusula núm. 17.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 23 d'agost de 2010 a les 10,00 hores.

--------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Únic criteri d'adjudicació, el preu.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d'agost de 2010
Data difusió: 13/07/2010

Enllaç a:
· Plec de condicions administratives
· Arquitectura
· Estudi de seguretat i salut
· Estructura
· Instal·lacions
· Memòria
· Pressupost
· Urbanització
· Projecte d'activitats
· BOIB núm 104; anunci núm 15574
Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319