Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Nota informativa: Tramitació electrònica amb l'Ajuntament d'Eivissa

Es comunica que el dia 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Uns dels canvis més importants que afecten les persones i entitats que vagin a relacionar-se amb aquest ajuntament és l’Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, segons el qual:

Llegeix més...

Anunci aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'Ordenança Impost sobre increment de valor terrenys naturalesa urbana

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2016, i en compliment del que preveuen els articles 15 i 17 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, ha acordat provisionalment l'aprovació de la modificació i ampliació de:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del RD legislatiu 2/2004, el present acord provisional s'exposarà al públic al tauler d'anuncis del carrer de Canàries 35, trenta dies hàbils, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 28 d'octubre de 2016

Ildefonso Molina Jimenez

Regidor Delegat d'Hisenda

Edicte: Projecte d’adaptació dels límits de l’àmbit de la U.A Can Bufi Sud del PGOU d’Eivissa

La Junta de Govern Local, en la sessió de data  20 de març de 2014, ha aprovat inicialment el Projecte d’adaptació dels límits de l’àmbit de la U.A Can Bufi Sud del PGOU d’Eivissa.

D’acord amb l’article 14.2 de la llei 7/2012 de 13 de juny de mesures urgents per la l’ordenació urbanística sostenible, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, comptat a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOIB, durant el qual es podrà examinar a les oficines del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Eivissa, situades a Plaça Espanya 1 en horari de 9 a 14 hores, puguen presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
Eivissa, 7 d’abril de 2014
EL REGIDOR D’URBANISME, ACTIVITATS I HABITATGE,
Sgt.: Alejandro Mari Ferrer

Publicat en el BOIB del dissabte 12.04.2014, nº 50

Anunci aprovació Ordenança reguladora de taxa per prestació de serveis en el litoral municipal

Havent-se aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el dia 30 d'abril  de 2014, i en compliment del que preveuen els articles 15 i 17 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'acorda provisionalment l'aprovació de la modificació i ampliació de:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL LITORAL MUNICIPAL

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, el present acord provisional, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis  de Cr Canàries 35 trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 2 de maig de 2014
Sgt.: Juan Mayans Cruz
Delegat de l'Àrea
Econòmica i Admó. Municipal

ANUNCI :: Exp. GES 4234/2014 - Aper 363/2014 d'Obertures :: Exp. GES 5131/2014 d'Urbanisme

BANCO DE SABADELL SA, amb CIF A08000143, ha sol·licitat llicència d'obres major per a condicionament d'un local, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major d'OFICINA BANCARIA a ubicar a l'Av. d'IGNASI WALLIS, núm. 24, locals 1, 2, 3 i 4, amb aforament de 129 persones segons consta en el projecte redactat per la tècnica Sra. MANUELA LÓPEZ VELASCO.
El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa:
EL REGIDOR DELEGAT
Juan Flores Jimenez
Regidor
Data Signatura: 28/10/2014

Enllaç a Document en PDF