Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

PROVIDÈNCIA DE NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT DE LLISTAT D'EDIFICACIONS
Expedient núm.: 14736/2018 Procediment: Presentació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis

PROVIDÈNCIA
Vist l'informe dels Serveis Tècnics de Nucli Històric núm. 152/18 al qual s'adjunta el llistat d'edificacions amb antiguitat superior a 30 anys als quals correspon la presentació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis durant l'any 2019.
Atès el que disposa l'article 125 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears.
Vistos els articles 2, 5 i 10, així com la disposició addicional primera de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Informe d'Avaluació d'Edificis (BOIB 134 de data 2 de novembre de 2017).

DISPÓS
PRIMER.- Que es publiqui al portal web de l'Ajuntament d'Eivissa el llistat d'edificis de més de 30 anys d'antiguitat a què correspon la presentació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis durant l'any 2019, i s'anunciï en la premsa local la publicació del citat llistat.
SEGON.- Que es comuniqui als propietaris afectats l'obligació de presentar l'Informe d'Avaluació d'Edificis, concedint-los un termini de deu dies perquè, en cas d'existir discrepàncies en relació amb l'esmentada obligació (antiguitat, tipologia edificatòria, propietat o altres) puguin formular les al·legacions que considerin oportunes.
TERCER.- Que es mantingui actualitzada la relació d'edificis publicada al web municipal com a conseqüència de les al·legacions que es formulin pels propietaris pel que fa a l'antiguitat de l'edifici i que siguin acceptades per aquest Ajuntament.

Eivissa,
l'Alcalde

Enllaç a:
· LLISTAT D'EDIFICIS EN PDF