Inici Junta de Govern Local
Junta de Govern Local
x
La Junta de Govern Local la formen els següents membres de la Corporació Municipal:
1. Juan Daura Escandell
2. Catalina Sansano Costa
3. Maria del Pilar Marí Torres
4. Ignacio Rodrigo Mateo
5. Juan Mayans Cruz
6. María del Mar Sánchez Gutiérrez
7. Alejandro Marí Ferrer

La Junta de Govern Local té assignades les següents atribucions
a) L'assistència permanent a l'Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions.
b) Les següents atribucions que l'Alcaldia li delega de conformitat amb allò previst en l'article 21 de la Llei 1/1985 de Bases de Règim Local:
 - Aprovar l'oferta de treball públic d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
 - Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 - Informar les peticions de declaracions d'interés general dels usos i activitats en sól rústic.
 - Atorgament de llicències d'instal·lació i d'obertura d'activitats permanents majors.
 - Resolució d'expedients de disciplina urbanística i resolució d'expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística quan la sanció sigui igual o superior a 6.000 euros.
 - Resolució de procediments de ruïna
 - Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial quan tenguin per objecte una quantia superior a 1.500 euros.
c) L'exercici de les següents atribucions del Ple que preveu l'article 22 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
  - La concertació d'operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost excepte les de tresoreria, que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
 - Les competències que com a òrgan de contractació té atribuïdes per la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic.
 - Les competències que en matèria d'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l'alienació del patrimoni té atribuïdes per la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic.
 - L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan la Junta de Govern Local sigui l'òrgan competent per a la seva contractació o concessió, de conformitat amb l'atribució delegada que consta en els anteriors apartats, tot i que no estiguin previstos en el pressupost.
 - La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.