Decret de nomenament de la Junta de Govern Local
There are no translations available.

DECRET:
Virginia Marí Rennesson, Alcaldessa–Presidenta de l’Ajuntament d’Eivissa de conformitat al previst a l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i a l’article 23 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim local de les Illes Balears DISPÒS:
PRIMER.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia estarà integrada per set Regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels que integren la Corporació.
SEGON.- Deixar sense efecte els nomenaments realitzats mitjançant Decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2013 i nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa als següents membres de la Corporació Municipal:
1.- Regidora Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
2.- Regidora Sra. Catalina Sansano Costa.
3.- Regidora Sra. Maria Fajarnés Costa.
4.- Regidor Sr. Constantino Larroda Azcoitia
5.- Regidor. Sr. Juan Flores Jiménez.
6.- Regidor. Sr. Salvador Gallego del Aguila.
7.- Regidor. Sr. Juan Daura Escandell.
TERCER.- Deixar sense efecte les delegació atorgada a la Junta de Govern Local, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2013, en relació a l’atorgament de llicències d’instal·lació i d’obertura d’activitats permanents majors, mantenint-se la resta de delegacions realitzades en el citat Decret de data 25 de juny de 2013 ( Boib núm. 113 de 13 d’agost de 2013 ).
QUART.- El règim jurídic de la present delegació serà el previst amb caràcter general als articles 114 a 118 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre, a excepció de lo relatiu als recursos de reposició que seran resolts per l’òrgan delegat.
CINQUÈ.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió que celebri, es notifiqui als designats i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot això sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva firma