Octubre 31, 2020

Exp. Núm. 6/11

"Servei públic de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme"

Nota a 15 de juny 2011:
"Data formalització contracte: 30 de maig de 2011."

Leer más...

Exp. Núm. 8/11

"Assistència tècnica per al centre cultural Can Ventosa"

"NOTA A 9 DE MAIG:
Segons Decret d'alcaldia de data 4 de maig de 2011, s'ha procedit a declarar deserta la present licitació, doncs la única oferta presentada no compleix amb els requisits exigits als plecs reguladors de la licitació."

Leer más...

Exp. Núm 52/10

"Adquisició, instal·lació i manteniment de cinc càmeres per al control i vigilància del trànsit per a la Policia Local d'Eivissa"

- Data formalització contracte: 28 de juliol de 2011
Data difusió: 30/08/2011


---------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.
- Data: 14 de juliol de 2011
- Import: trenta-vuit mil cent tretze euros amb trenta-tres cèntims (38.113´33 €)
 -IVA: sis mil vuit-cents seixanta euros amb trenta-nou cèntims (6.860´39 €)
-Preu Total: quaranta-quatre mil nou-cents setanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (44.973´72 €)
-Termini formalització contracte: 11 d'agost de 2011
Data difusió: 26 de juliol de 2011


-----------------------------------------------------------
"Reunida la Mesa en data 2 de maig de 2011 per l'obertura de la proposició econòmica i tècnica (sobre núm.2), es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'emetre el corresponent informe.
Us comuniquem que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 9 de maig de 2011 a les 10,00 hores, a les dependències municipals del Carrer Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, de la Ciutat d'Eivissa."
Data de difusió: 05/05/2011

Exp. Núm 16/11

"Realització del concert de Sergio Dalma el 5 d'agost de 2011, dins del programa de les Festes de la Terra 2011"

- Data formalització contracte: 28 de juliol de 2011

-----------------------------------------


ADJUDICACIÓ
- Entitat: BELVILA, S.L
.
- Data: 26 de juliol de 2011
- Import: trenta-quatre mil euros (34.000 €)
- IVA: sis mil cent vint euros (6.120 €)
- Preu Total: quaranta mil cent vint euros (40.120 €)
- Termini formalització contracte: 18 d'agost de 2011
Data difusió: 28 de juliol de 2011

Exp. Núm.15/11

"Realització del concert Maldita Nerea, Funambulista i Varry Brava la nit del 4 d'agost de 2011, dins de les Festes de la Terra 2011"

ADJUDICACIÓ

- Entitat: Tiempo Real Entertainment, S.A.

- Data: 1 d'agost de 2011

- Import: vint-i-quatre mil euros (24.000 €)

- IVA: quatre mil tres-cents vint euros (4.320 €)

- Preu Total: vint-i-vuit mil tres-cents vint euros (28.320 €)

- Data formalització contracte: 2 d'agost de 2011

Exp. Núm 14/11

“Modificat del projecte de reforma i ampliació del Museu d'Art Contemporani"

- Data formalització contracte: 17 d'agost de 2011.
Data difusió: 30/08/2011 

-------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
Entitat: FCC CONSTRUCCION, S.A.
- Data: 1 d'agost de 2011
- Import: cinc-cents seixanta-nou mil cent seixanta-cinc euros amb cinc cèntims (569.165´05 €)
- IVA: cent-dos mil quatre-cents quaranta-nou euros amb setanta-un cèntims (102.449´71 €)
- Preu Total: sis-cents setanta-un mil sis-cents catorze euros amb setanta-sis cèntims (671.614´76 €)
- Termini formalització contracte: fins el 23 d'agost de 2011
Data de difusió: 16/08/2011