Juliol 25, 2024
Portal de Transparència

C. Transparència econòmico-financera

Es publiquen els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses:

40. *Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/No habitants)).
Any 2014:
Total Capítols 1,2 y 3 - Articles 34,36,38 i 39 : 35.020.089,31 / Nº habitants: 49.693 = 704,73
Any 2015:
Total Capítols 1,2 y 3 - Articles

41. *Despesa per habitant (obligacions reconegudes netes/No habitants)).
Any 2014: Oblig. reconegudes netes: 48.894.541,15 / Nº habitants 49.693 = 983,93216
Any 2015: Oblig. reconegudes netes: 51.614.457,97 / Nº habitants 49.975 = 1.032,8055

42. *Inversió per habitant (obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII)/No habitants)).
Any 2014: Oblig. reconegudes netes (Cap. VI i VII): 4.180.014,53 / Nº habitants 49.693 = 84,11676
Any 2015: Oblig. reconegudes netes (Cap. VI i VII): 3.184.366,21 / Nº habitants 49.975 = 63,71918

43. *Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365/Drets reconeguts nets)).
Any 2014: (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365/Drets reconeguts nets): 44,997
Any 2015: (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365/Drets reconeguts nets): 65,58

44. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP/2012/2015) (Si no els hagués s'indicarà expressament al web)
- Informes de morositat 2015
- Informes de morositat 2016

45. Es publica l´import del deute públic municipal consolidada i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.
- Import del deute públic 2015
- Import del deute públic 2016