Juliol 19, 2024
Portal de Transparència

B. Relacions amb la ciutadania i la societat

30. Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana (si no existeix, s'indicarà expressament en la web).

31. Hi ha i s'informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme ...) i es publiquen els seus acords, informes o propostes (si no existeixen els mateixos, s'indicarà expressament en la web).
· Consell de Participació Ciutadana
· Consell municipal de la Infància i l'Adolescència

32. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals.
Pressupostos participatius.

33. Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/les mateixa/es.
No existeix.

34. Hi ha i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament en la web).
No s'han realitzat enquestes.