Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci publicació decret constitució borsa de treball d'auxiliar administratiu/va
 
Acta resolució reclamacions i puntuacions definitives borsa de treball d'auxiliar administratiu/va
 
Enllaç a:
· Acta en pdf
 

----------------------------------
Acta de valoració de mèrits borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Acta de valoració de mèrits borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques. Data publicació seu: 18 de juny de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------
Anunci realització entrevistes borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Anunci realització entrevistes borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Enllaç a:
· Anunci en pdf

---------------------------
Anunci termini presentació documentació i mèrits borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Anunci termini presentació documentació i mèrits borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Enllaç a:
· Anunci en pdf

---------------------------
Decret rectificació error de bases borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Anunci publicació decret rectificació error bases borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Enllaç a:
· Decret de rectificació d'errada a les bases en pdf

---------------------------
Acta resolució reclamacions 1r exercici borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Acta resolució reclamacions al 1r exercici de la borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------
Acta obertura de sobres i resultats primer exercici de la borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motiv a dament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 28 d'abril de 2021.

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------
Acta realització primer exercici i plantilla respostes correctes borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------
Decret assitència vigilants aula 1r exercici borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Decret autoritzant l'assitència de vigilants d'aula per a la realització del primer exercici borsa d'auxillar administratiu/va

Enllaç a:
· Decret en pdf

------------------------------
Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Decret llista definitiva persones admeses i excloses borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

------------------------------
Llista provisional persones aspirants admeses i excloses borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Anunci llista provisional persones aspirants admeses i excloses, nomenament de la Comissió de Valoració i data de realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Convocar la comissió de valoració i a les persones aspirants admeses, per a la realització del exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 24 d’abril de 2021 a les 10:30 hores, al IES Sa Colomina (C/ Vicent Serra i Orvay, 40).
Concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicaciço: 16 d'abril de 2021.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 15 de 4 de febrer de 2021.

Termini d'inscripció: Del 5 al 18 de febrer de 2021, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1 (Seleccionant: Registre d'entrada cita presencial)

Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Informació i tràmit en línia a la seu electrònica
· Bases publicades al BOIB de 4 de febrer en pdf
· Anunci decret de la convocatòria en pdf