Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2021-6299 de data 13/08/2021, per la qual es resol augmentar en un el nombre de places objecte de la convocatòria d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Anunci en pdf

----------------------------------
Llista definitiva aprovats accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Llista definitiva aprovats accés lliure i proposta de nomenament procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

-----------------------------
Llista provisional aprovats accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Llista provisional d'aprovats amb les puntuacions obtingudes per les persones aspirants per ordre de la puntuació assolida.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-------------------------------
Acta valoració 4a prova accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Acta valoració 4a prova prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat- accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Data de publicació: 22 de març de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------
Anunci rectificació de nom en acta 4a prova accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Anunci rectificació en pdf

---------------------------
Anunci obertura sobres prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Es comunica que l’obertura de sobres amb els codis de barres identificatius i resultats de la valoració de la prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat -Quarta Prova-, es celebrarà el proper dilluns, dia 22 de març de 2021, a les 9 h, a la sala 3, del 4t pis, de la torre 2 de l’edifici Cetis, Carrer de Canàries núm. 35.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

----------------------
Acta celebració prova psicotècnica i personalitat accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Acta de celebració de la quarta prova – prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat- del procediment selectiu per proveir com a personal funcionari de carrera de l’ajuntament d’eivissa, 6 places de policia local pel sistema d’oposició lliure

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------------
Acta provisional prova física i decret ajornament prova psicotècnica accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Els aspirants disposaran de termini de tres dies per presentar al-legacions des de la publicació de l'acta de realització de la prova física. Data de publicació: 5 de març de 2021

Enllaç a:
· Acta prova física en pdf
· Decret d'ajornament de la prova psicotècnica i de personalitat en pdf

--------------------------------------------
Acta revisió de la 2 prova i llista definitiva d'aspirants aptes accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local

Enllaç a:
· Acta revisió 2a prova en pdf

--------------------------------------------
Decret ajornament 3a prova accés lliure procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Decret per ajornar la realització del tercer exercici previst a la base 6.1.3 de la convocatòria (Prova d’aptitud física) prevista per al dia 26 de febrer de 2021 a les 9:00 hores i del quart exercici previst a la base 6.1.4 (Prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat) previst per al dia 2 de març de 2021 a les 11:00 hores.

Enllaç a:
· Decret ajornament en pdf

---------------------------------------------------
Acta valoració provisional mèrits mobilitat horitzontal procés selectiu per a la provisió de 8 places (6 accés lliure i 2 mobilitat) de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Data de publicació: 25 de febrer de 2021

Enllaç a:
· Valoració provisional de mèrits

---------------------------------
Acta revisió segona prova i proposta d'ajornament de la 3a prova del procés selectiu accés lliure per a la provisió de 6 places de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

Data de publicació: 25 de febrer de 2021

Enllaç a:
· Acta revisió 2a prova i proposta ajornament en pdf

---------------------------
Anunci de revisió de la segona prova del procés selectiu de 6 places de policia local pel sistema d’oposició lliure

Enllaç a:
· Anunci en pdf

----------------------------------
Acta de valoració provisional de la segona prova del procés selectiu de 6 places de policia local pel sistema d’oposició lliure

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies habils, des de l'endema de la publicació d'aquesta acta per efectuar al-legacions o sol-licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. Si no hi ha al·legacions sa llista s'entendra elevada a definitiva. Data de publicació: 19 de febrer de 2021

Enllaç a:
· Acta correcció 2a prova en pdf

· Acta en pdf

------------------------------------------
Acta de celebració de la segona prova del procés selectiu de 6 places de policia local pel sistema d’oposició lliure

Data de publicació: 18 de febrer de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

Acta revisió al·legacions primera prova i llista definitiva d'aptes del procés selectiu de 6 places de policia local pel sistema d’oposició lliure

Enllaç a
· Acta revisio al·legacions i llista definitiva d'aptes en pdf

--------------------------------------------------
Anunci de data de revisió de la primera prova del procés selectiu de 6 places de policia local pel sistema d’oposició lliure

Enllaç a:
· Anunci revisió en pdf
· Plantilla de respostes correctes rectificades

--------------------------------
Acta constitució Tribunal i realització prova d'aptitud psicotènica i de personalitat (concurs mobilitat horitzontal) 08-02-2021
Acta realització i valoració entrevistes personals (concurs mobilitat horitzontal) 09-02-2021 

Enllaç a:
· Acta constitució Tribunal i realització prova
· Acta realització i valoració entrevistes personals

--------------------------------
Acta de celebració de la primera prova d'accés lliure i Acta de valoració provisional de la primera prova del procés selectiu de 6 places de policia local pel sistema d’oposició lliure

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al·legacions o sol·licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. Data de publicació: 11 de febrer de 2021.

Enllaç a:
· Acta realització primera prova
· Acta valoració provisional primera prova
· Plantilla de respostes correctes rectificades

-------------------------------------------
Anunci publicació decret llista definitiva persones admeses i excloses convocatoria per a la provisió de 8 places de policia local 

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

-------------------------------------------
Anunci publicació decret llista provisional persones admeses i excloses convocatòria per a la provisió de 8 places de policia local

Termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 28 de gener de 2021.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

---------------------------------------------
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 8 places de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

L’objecte d’aquesta convocatòria es la provisió de 6 places, mes les vacants que es puguin produir, pel sistema d’OPOSICIÓ LLIURE, i 2 places per CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa. El procediment de selecció per a la modalitat d’accés lliure serà el d'oposició, de conformitat amb l'article 34.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, mitjançant les proves previstes a l'article 167 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es) o al Registre Electrònic General de l’Ajuntament mitjançant cita prèvia, dins del termini de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i s'han de dirigir a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Enllaç a:
· BOE de 21 de diciembre de 2021

· Informació, bases i tràmit en línia a la Seu Electrònica