Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça de fosser corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021) amb número de codi Fos005, mitjançant el sistema de concurs-oposició pel torn d'accés lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis, grup de classificació C2 i la formació de la corresponent borsa d'ocupació temporal.

Publicat en el BOE núm. 200 de 20 d'agost de 2022. Termini presentació sol·licituds: del 21 d'agost fins al 9 de setembre de 2022.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es; Catàleg de tràmits/ Recursos Humans/ Convocatòria per a la provisió d’una plaça de fosser) o al Registre Electrònic General de l'Ajuntament mitjançant cita prèvia (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia), dins del termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i s'han de dirigir a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. També poden presentar-se per les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Enllaç a:
· Publicació BOIB

· Publicació BOE
· Tràmit a la seu electrònica
· Cita prèvia a la seu electrònica